Obavijest zakupa JVD Una kc 2213 K.O. Bosanska Krupa II


Na osnovu odredaba člana 11. Pravilnika o načinu i uvjetima ograničenog prava korištenja javnog vodnog dobra ("Službene novine Federacije BiH", broj 26/09) u postupku ustanovljanja ograničenog prava korištenja javnog vodnog dobra po podnesenom zahtjevu, "Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo daje sljedeće

O B A V J E Š T E N J E

1. Za zemljišnu česticu koja pripada javnom vodnom dobru uz rijeku Unu, označena kao k.č. broj 35-18/1 u K.O. Bosanska Krupa (po starom premjeru), odnosno k.č. 2213 K.O. Bosanska Krupa II (po novom premjeru) u općini Bosanska Krupa, upana u posjedovni list broj 5140, upisana na Federaciju BiH udio 1/1, podnesen je zahtjev za ustanovljenje prava na ograničeno korištenje javnog vodnog dobra. Zahtjev se odnosi na dio zemljišne čestice k.č. br. 35-18/1 (Naziv: Rijeka Una, Kultura: Ostalo neplodno zemljište, Površina: 557819 m2) u površini od 99 m2 koja bi se koristila za postavljanje privremenih objekata za obavljanje sportskih, kulturnih, rekreativnih i turističkih aktivnosti u periodu od 10 godina.

2. Osobe zainteresovane za ograničeno korištenje javnog vodnog dobra pod uslovima navedenim u tački 1. ovog obavještenja mogu u tu svrhu podnijeti zahtjev.

3. Rok za podnošenje zahtjeva zainteresovanih osoba je 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.

4. Zahtjevi se dostavljaju "Agenciji za vodno područje rijeke Save" Sarajevo, adresa ulica Hamdije Čemerlića broj 39a, 71120 Općina Novo Sarajevo, Grad Sarajevo.