Obavijest - Zakup dio kc 1017 KO Ripac u gradu Bihaću rijeka Una JTB Group Bihać

Na osnovu odredbi člana 11. Pravilnika o načinu i uvjetima ograničenog prava korištenja javnog vodnog dobra („Službene novine Federacije BiH", broj: 26/09) u postupku ustanovljanja ograničenog prava korištenja javnog vodnog dobra po podnesenom zahtjevu, "Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo daje sljedeće

O B A V J E Š T E N J E

1. Za zemljišnu česticu koja pripada javnom vodnom dobru u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, označenu kao k.č. 1017 K.O. Ripač u gradu Bihaću, upisanu u zemljišnoknjižni izvadak broj 1510 K.O. Ripač u gradu Bihaću, podnesen je zahtjev za ustanovljenje prava na ograničeno korištenje javnog vodnog dobra. Zahtjev se odnosi na dio zemljišne čestice k.č. 1017 K.O. Ripač (Naziv: Una, Način korištenja: Rijeka, Površina: 79614 m2) u površini od 200 m2, koja bi se koristila za potrebe postavljanja privremenih objekata u svrhu obavljanja turističkih djelatnosti u periodu od 20 godina.

2. Osobe zainteresovane za ograničeno korištenje javnog vodnog dobra pod uslovima navedenim u tački 1. ovog obavještenja mogu u tu svrhu podnijeti zahtjev.

3. Rok za podnošenje zahtjeva zainteresovanih osoba je 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.

4. Zahtjevi se dostavljaju „Agenciji za vodno područje rijeke Save" Sarajevo na adresi ulica Hamdije Čemerlića broj 39a, 71120 općina Novo Sarajevo, Grad Sarajevo.