Misija Agencije za vodno područje rijeke Save

Zakonom o vodama (Službene novine Federacije BiH broj 70 od 20.11.2006. godine) osnivaju se agencije za vodna područja (Agencija za vodno područje rijeke Save u Sarajevu i Agencija za vodno područje Jadranskog mora u Mostaru) radi provođenja zadataka upravljanja vodama koji se ovim Zakonom i propisima donesenim na osnovu ovog Zakona stavljaju u njihovu nadležnost (član 152.).


Agencija za vodno područje rijeke Save u Sarajevu upravlja vodnim područjem koje obuhvata dio međunarodnog riječnog bazena Dunava (dio međunarodnog podbazena Save) na teritoriji Bosne i Hercegovine, odnosno Federacije.

Obzirom da su vode opće dobro i kao takve su pod posebnom zaštitom Bosne i Hercegovine, odnosno entiteta, kantona , gradova i općina, upravljanje vodama zasniva se na načelima (član 3.):

1. nekomercijalnosti, prema kojem voda u osnovi nije komercijalni proizvod, već naslijeđe koje se mora čuvati, štititi i u skladu s time postupati,

2. cjelovitosti, koje uzima u obzir prirodne procese i dinamiku voda, te međusobnu povezanost i međuzavisnost vodnih i uz vodu vezanih ekosistema;

3. dugoročne zaštite kvaliteta i racionalne upotrebe raspoloživih količina vode;

4. osiguranje zaštite od štetnog djelovanja voda koje proizilazi iz potrebe za zaštitu stanovništva i njihove imovine, uzimajući u obzir djelovanje prirodnih procesa;

5. ekonomsko vrednovanje voda koje uključuje troškove opterećenja, zaštite i uređenja voda i zaštite od štetnog djelovanja voda;

6. učešća javnosti kod donošenja planova upravljanja vodama;

7. uzimanje u obzir najboljih raspoloživih tehnologija i novih naučnih dostignuća o prirodnim zakonitostima i najboljih okolišnih praksi.

Agencija za vode na području na kojem je nadležna, između ostalog, obavlja i slijedeće poslove:

- organizira, prikuplja i vrši distribuciju podataka o vodnim resursima u skladu sa odredbama Zakona o vodama, uključujući i uspostavu i održavanje informacionog sistema vodoprivrede(ISV);

- organizira hidrološki monitoring i monitoring kvaliteta voda, monitoring ekološkog stanja površinskih voda, priprema izvještaj o stanju voda i predlaže potrebne mjere;

- priprema plan upravljanja vodama za pripadajuće vodno područje, organizira izradu tehničke dokumentacije za pojedina pitanja upravljanja vodama, te obavlja i druge poslove koji se odnose na upravljanje vodama u skladu sa Zakonom o vodama;

- priprema planove za sprečavanje i smanjenje štetnih uticaja prouzrokovanih poplavama, sušama, erozijom obala vodnog tijela i organizira implementaciju tih planova;

- upravlja javnim vodnim dobrom u skladu sa Zakonom o vodama ;

- preduzima hitne mjere na sprečavanju ili smanjenju štetnih uticaja prouzrokovanih incidentnim zagađenjima i priprema planove za takve mjere;

- izdaje vodne akte u skladu sa Zakonom o vodama;

- daje stručna mišljenja prema zahtjevima za izdavanje vodnih akata iz nadležnosti kantonalnih ministarstava za vode;

- daje stručna mišljenja sa stanovišta voda o dokumentima iz nadležnosti drugih federalnih i kantonalnih ministarstava koja oni zatraže;

- učestvuje u pripremi politike sektora voda i legislative koja se odnosi na vode;

- promovira istraživački rad u oblasti voda i održivog upravljanja vodama;

- organizira podizanje javne svijesti vezane za održivo korištenje voda, zaštitu voda i zaštitu vodnih ekosistema;

- učestvuje u koordinaciji aktivnosti na izradi i provođenju planova upravljanja vodama sa nadležnim organizacijama iz Republike Srpske na nivou Bosne i Hercegovine, odnosno sa nadležnim tijelima za područje međunarodnog podsliva rijeke Save i međunarodnih riječnih bazena Neretve i Cetine;

- prema odluci Federalnog ministarstva provodi aktivnosti vezane za implementaciju projekata koje finansiraju međunarodne institucije, odnosno koji se finansiraju iz budžeta Federacije;

- preduzima aktivnosti vezane za prikupljanje vodnih naknada i izvještavanje nadležnih institucija o stepenu izmirenja obaveza od obveznika plaćanja vodnih naknada;

- kao i niz drugih poslova propisanih Zakonom o vodama i aktima Agencije za vode .

Rad agencije za vode je javan i njena dužnost je da o svom radu obavještava javnost pravovremeno i istinito.

Agencijom za vode rukovodi direktor koji predstavlja i zastupa agenciju.
Od 1. aprila 2008. godine direktor Agencije za vodno područje rijeke Save u Sarajevu je SEJAD DELIĆ, dipl.inž.

Agencijom za vode upravlja upravni odbor koji imenuje i razrješava Vlada Federacije BiH na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, a na osnovu provedenog javnog konkursa.
Imenovanje upravnog odbora se vrši na četiri godine, a njegovi članovi se biraju iz reda stručnjaka sa područja upravljanja vodama, javnih finansija i drugih oblasti. ( regulisano članom 159. Zakona o vodama).

Aktuelni saziv Upravnog odbora Agencije je u sastavu:

1. Marko Barić, presjednik
2. Alma Imamović, članica
3. Rešida Beširević, članica
4. Željko Nedić, član
5. Safeta Sejdić, članica.

Kontrolu rada Agencije vrši Nadzorni odbor koji, također, imenuje i razrješava Vlada Federacije BiH na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Aktuelni sastav Nadzornog odbora je:

1. Muamer Terzić, predsjednik
2. Branimir Stipić, član
3. Azra Rizvanović, član.