Međunarodne obaveze - pregled dokumenata

PDF dokumenti koji slijede odnose se na međunarodna akta vezana uz reguliranje međunarodnih obaveze BiH i Agencije.


› Vodeci principi o odrzivom razvoju hidroenergije u slivu Dunava [ ~ 1955 KB ]

› Okvirni sporazum o slivu rijeke Save (Sl.glasnik BiH) [ ~ 48 KB ]

› Izmjene u Okvirnom sporazumu o slivu rijeke Save (Sl.glasnik BiH) [ ~8 KB ]

› Konvencija o zaštiti rijeke Dunav (Sl.glasnik BiH) [ ~ 68 KB ]