Laboratorija za vode

Adresa:
Agencija za vodno područje rijeke Save, Sarajevo
Laboratorija za vode
ul. Butile bb
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (0)33 590 863
Fax: +387 (0)33 590 859

Kontakt osoba:
dipl.biol. Nezafeta Sejdić
Rukovodilac Sektora laboratorija za vode