JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA VAĐENJE MATERIJALA IZ RIJEKE KRIVAJE U ZAVIDOVIĆIMA


Na osnovu Uredbe o načinu dodjele prava za vađenje materijala iz vodotoka („Službene novine Federacije BiH", broj: 58/15) i Odluke o utvrđivanju potrebe za vađenjem materijala iz rijeke Bosne, „Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo raspisuje

JAVNI POZIV
ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA VAĐENJE MATERIJALA IZ RIJEKE KRIVAJE
U ZAVIDOVIĆIMA

1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog javnog poziva je dodjela prava za vađenje materijala iz vodotoka rijeke Krivaje prema lotovima kako slijedi:
LOT 1: Lokalitet Brezik, 200 m uzvodno od mosta – 15.000 m3
LOT 2: Lokalitet Brezik, nizvodno od mosta – 10.000 m

[više]