JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA VAĐENJE MATERIJALA IZ RIJEKE KRIVAJE U OLOVU


Na osnovu Uredbe o načinu dodjele prava za vađenje materijala iz vodotoka („Službene novine Federacije BiH", broj: 58/15) i Odluke o utvrđivanju potrebe za vađenjem materijala iz rijeke Bosne, „Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo raspisuje

JAVNI POZIV
ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA VAĐENJE MATERIJALA IZ RIJEKE KRIVAJE U OLOVU

1. PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet ovog javnog poziva je dodjela prava za vađenje materijala iz vodotoka rijeke Krivaje, lokalitet sastavci u Olovu – ušće rijeke Bioštice i Stupčanice u rijeku Krivaju, koji obuhvata dio zemljišnih čestica označenih kao k.č.br.: 1285/1, 1286 i 1287/1 K.O. Olovo, općina Olovo. (cca 1.000 m3).

Razlog vađenja materijala je: obezbjeđenje proticajnog profila, sprječavanje neželjenog meandriranja rijeke Krivaje sa erozionim procesima na obalama i preduzimanje preventivnih mjera zaštite od poplava.

[više]