JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA VAĐENJE MATERIJALA IZ RIJEKE BOSNE

Na osnovu Uredbe o načinu dodjele prava za vađenje materijala iz vodotoka („Službene novine Federacije BiH", broj: 58/15) i Odluke o utvrđivanju potrebe za vađenjem materijala iz rijeke Bosne, „Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo raspisuje

JAVNI POZIV
ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA VAĐENJE MATERIJALA IZ RIJEKE BOSNE

1. PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet ovog javnog poziva je dodjela prava za vađenje materijala iz vodotoka rijeke Bosne prema lotovima kako slijedi:
LOT 1: ušće rijeke Željeznice u rijeku Bosnu, naselje Golubinja, općina Žepče – 30.000m3
LOT 2 : ušće rijeke Papratnice u rijeku Bosnu, općina Žepče – 1.000 m3

[više]