JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA VAĐENJE MATERIJALA IZ RIJEKE BOSNE U KAKNJU


Na osnovu Uredbe o načinu dodjele prava za vađenje materijala iz vodotoka („Službene novine Federacije BiH", broj: 58/15) i Odluke o utvrđivanju potrebe za vađenjem materijala iz rijeke Bosne, „Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo raspisuje

JAVNI POZIV
ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA VAĐENJE MATERIJALA IZ RIJEKE BOSNE U KAKNJU


1. PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet ovog javnog poziva je dodjela prava za vađenje materijala iz vodotoka rijeke Bosne prema lotovima kako slijedi:
LOT 1: Lokalitet naselja Doboj u Kaknju, nizvodno od vatrogasnog doma cca 500 m – 9.000 m3
LOT 2: Lokalitet naselja Karaulsko polje u Kaknju, kod pilane Silvestra – 5.800 m3
LOT 3: Lokalitet naselja Donji Kakanj, na lokaciji ušća Ribnice u rijeku Bosnu i lokalitet cca 300 m nizvodno od ušća Ribnice u rijeku Bosnu – 4.900 m3

[više]