JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA VAĐENJE MATERIJALA IZ RIJEKE BOSNE


Na osnovu Uredbe o načinu dodjele prava za vađenje materijala iz vodotoka („Službene novine Federacije BiH", broj: 58/15) i Odluke o utvrđivanju potrebe za vađenjem materijala iz rijeke Bosne, „Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo raspisuje

JAVNI POZIV
ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA VAĐENJE MATERIJALA IZ RIJEKE BOSNE

1. PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet ovog javnog poziva je dodjela prava za vađenje materijala iz vodotoka rijeke Bosne prema lotovima kako slijedi:
LOT 1: Drivuša (nizvodno od mosta) – 1.800 m3
LOT 2 : Bilmišće (uzvodno od drvenog mosta) – 1.500 m3
LOT 3 : Blatuša lijeva obala – 3.000 m3

[više]