JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA VAĐENJE MATERIJALA IZ RIJEKE BOSN

Na osnovu Uredbe o načinu dodjele prava za vađenje materijala iz vodotoka („Službene novine Federacije BiH", broj: 58/15) i Odluke o utvrđivanju potrebe za vađenjem materijala iz rijeke Bosne, „Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo raspisuje

JAVNI POZIV
ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA VAĐENJE MATERIJALA IZ RIJEKE BOSNE

1. PREDMET JAVNOG POZIVA


Predmet ovog javnog poziva je dodjela prava za vađenje materijala iz vodotoka rijeke Bosne prema lotovima kako slijedi:
LOT 1: na lokalitetu naselje Omerdino polje, općina Maglaj – 6.000 m3
LOT 2 : na lokalitetu uzvodno od gradskog mosta, općina Maglaj – 4.000 m3
LOT 3 : na lokalitetu Otoka – Ada MZ Moševac, općina Maglaj – 1.000 m3

[više]