JAVNI OGLAS radi sporazumnog pribavljanja nekretnina


Na osnovu člana 23. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10 i 15/12), a u vezi sa članom 92. Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99), "Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo objavljuje

J A V N I  O G L A S
radi sporazumnog pribavljanja nekretnina


"Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo pristupa realizaciji projekta produženje lijevog odbrambenog  nasipa uz rijeku Bosnu u dužini od 900 m u K.O. Gornja Dubica i K.O. Novo Selo, općina Odžak, u koju svrhu će se provesti postupak eksproprijacije nekretnina potrebnih za izgradnju uz isplatu odgovarajućih naknada u skladu sa Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10 i 15/12).

Općinsko vijeće općine Odžak je na svojoj VII izvanrednoj sjednici održanoj dana 31.05.2019. godine donijelo Rješenje o utvrđivanju javnog interesa za produženje lijevog odbrambenog nasipa uz rijeku Bosnu u dužini od 900 m u K.O. Gornja Dubica i K.O. Novo Selo, općina Odžak broj: 01-01-72/2019 kojim je utvrđen javni interes za produženje lijevog odbrambenog nasipa uz rijeku Bosnu u dužini od 900 m u K.O. Gornja Dubica i K.O. Novo Selo, općina Odžak.

Pozivaju se svi vlasnici nekretnina u K.O. Gornja Dubica i K.O. Novo Selo koje se nalaze na trasi produženja lijevog odbrambenog nasipa uz rijeku Bosnu u dužini od 900 m radi pokušaja sporazumnog rješavanja sticanja prava vlasništva nad određenim nekretninama koje će se eksproprisati u svrhu produženja lijevog odbrambenog nasipa uz rijeku Bosnu u dužini od 900 m.  

Svi zainteresovani vlasnici čije se nekretnine nalaze na području K.O. Gornja Dubica i K.O. Novo Selo u općini Odžak na trasi planiranog produženja lijevog odbrambenog nasipa uz rijeku Bosnu u dužini od 900 m nakon objave ovog oglasa potrebno je da se jave u prostorije "Agencije za vodno područje rijeke Save" Sarajevo, adresa Hamdije Čemerlića br. 39 a – Sarajevo ili na tel: 033 726-426 (kontakt osoba Almir Prljača) ili u prostorije nadležne službe katastra Općine Odžak ili na tel: 031 761-030 (kontakt osoba Jasminka Kovačević).

Ukoliko se vlasnici nekretnina navedenih katastarskih općina u ostavljenom roku ne jave na ovaj oglas, smatrat će se da nisu zainteresovani za sporazumno rješavanje stjecanja prava vlasništva na nekretninama, te će se u skladu sa odredbama Zakona o eksproprijaciji FBiH pokrenuti postupak eksproprijacije pred nadležnim organom uprave.

Poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u sredstvima informisanja.