Realizacija investicionih projekata

Realizacija investicionih projekata


Realizacija investicionih projekata iz oblasti korištenja voda, zaštite voda i zaštite od voda počinje aktivnostima na identifikaciji projekata, utvrđivanjem kriterija za prioritetne projekte, pripremom podloga za donošenje odluka o finansiranju, pripremom dokumentacije za realizaciju projekata (prijedlog projekata, projektni zadaci i ponudbena dokumentacija) i provođenjem procedure odabira najpovoljnijeg dobavljača.

U okviru poslova Sektora za investicije postoje sljedeće implementacije projekata:

• Projekti iz Plana i finansijskog plana Agencije

• Projekti iz Budžeta Federacije BiH

• Projekti međunarodnih institucija (EIB, EU, EBRD, KFAED, ...)

Pored navedenog zadaci Sektora za investicije su i sistematizacija i priprema podataka o izvedenim objektima iz hidrotehničkih oblasti za potrebe popunjavanja baza podataka ISV-a, kao i izvještavanje po pojedinim projektima i o realizaciji u odnosu na planirane aktivnosti.