Info blog


OPĆINA ŽEPČE DODIJELILA PRIZNANJE AGENCIJI ZA VODNO PODRUČJE RIJE ...
Polovinom mjeseca oktobra 2019. godine na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Žepče, a u povodu obilježavanja Dana općine Žepče direktoru Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo Sejadu Deliću uručena je „Godišnja nagrada Općine Žepče“ u znak zahvalnosti za dugogodišnju uspješnu saradnju i finansijsku podršku za uređenje obale rijeke Bosne na prostoru ove Općine.
JAVNI POZIV za dostavljanje ponuda za vađenje materijala iz rijek ...
Predmet ovog javnog poziva je dodjela prava za vađenje materijala iz vodotoka rijeke Bosne na lokalitetu „Prud“ koji se nalazi na lijevoj obali rijeke Bosne.
AGENCIJU POSJETILI PREDSTAVNICI DHMZ IZ HRVATSKE
Krajem prošle sedmice Agenciju su posjetili predstavnici Državnog hidrometeorološkog zavoda iz Zagreba (DHMZ) na čelu sa direktoricom Brankom Ivančan Picek
Obavijest - Zakup dio kc 1017 KO Ripac u gradu Bihaću rijeka Una ...
Na osnovu odredbi člana 11. Pravilnika o načinu i uvjetima ograničenog prava korištenja javnog vodnog dobra („Službene novine Federacije BiH“, ...
2. BIH KONGRES O VODAMA
Sarajevo, 07. i 08. novembar 2019.
OGLAS - za popunu upražnjenih radnih mjesta
Na osnovu članova 4. stav 3. Pravilnika o radu «Agencije za vodno područje rijeke Save» Sarajevo, a u skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 13/19) i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
JAVNI OGLAS radi sporazumnog pribavljanja nekretnina
Na osnovu člana 23. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10 i 15/12), a u vezi sa članom 92. Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99), "Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo objavljuje
03.6.2019. - 12h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom podru ...
Trenutno se na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH bilježi stagnacija i blago opadanje vodostaja.
02.6.2019. - 13h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom podru ...
Rast vodostaja bilježi se na rijeci Sani (područje Ključa i Sanskog Mosta) i rijeci Spreči nizvodno od akumulacije Modrac, a što je posljedica i konstantno pojačanog pražnjenja akumulacije Modrac.
01.6.2019. - 15h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom podru ...
Padavine koje su započele početkom ovog dana dovele su do povećanja vodostaja na svim vodotocima na cijelom vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH. Trenutno ni na jednoj mjerodavnoj vodomjernoj stanici na ovom području nije dostignut vodostaj pri kojima počinje obavještavanje o mogućim poplavama.
16.5.2019. - 9h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom područ ...
Trenutno se na većini hidroloških stanica na slivu Une i Sane bilježi blago opadanje vodostaja.
15.5.2019. - 16h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom podru ...
Trenutno se na većini hidroloških stanica na slivu Une i Sane bilježi blago opadanje vodostaja.
14.5.2019. - 21h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom podru ...
Trenutno se na većini hidroloških stanica na slivu Une i Sane bilježi stagnacija i blago opadanje vodostaja.
14.5.2019. - 9h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom područ ...
Sve aktivnosti na praćenju i obavještavanju o trenutnom hidrološkom stanju se provode u skladu sa Federalnim operativnim planom odbrane od poplava.
13.5.2019. - 22h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom podru ...
Trenutno se na većini hidroloških stanica na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH bilježi porast vodostaja.
13.5.2019. - 11h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom podru ...
Trenutno se na većini hidroloških stanica na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH bilježi porast vodostaja.
12.5.2019. - 13h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom podru ...
Prema meteorološkim prognozama u periodu od 12. – 17.05.2019. godine previđene su intenzivnije padavine na cijelom vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.
11.5.2019. - 12h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom podru ...
Zbog pojačanih padavina u narednih 5 dana (od 12.05. do 17.05.) očekuje se povećanje vodostaja na svim rijekama na vodnom području rijeke Save u FBiH, posebno na području Unsko-sanskog kantona (Sanski Most, Bosanska Krupa i Bihać), srednjeg i donjeg toka rijeke Bosne sa mogućnošću dostizanja nivoa pri kojem počinje obavještavanje o poplavama te je moguće i izlijevanje iz korita te plavljenje imovine i putne komunikacije.
10.5.2019. - 10h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom podru ...
Najava padavina u narednim danima (period od 12.05. do 17.05.) uslovila je potrebu za pojačanim praćenjem vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.
Potpisani ugovori za radove na Drini u Goraždu
Dana 20.februara 2019. godine u prostorijama Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva svečano su potpisani ugovori za realizaciju „Projekta zaštite od poplava na rijeci Drini“ nizvodno od centra grada Goražda...
3.2.2019. - 21h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom područ ...
"Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo redovno, nekoliko puta tokom dana, detaljno analizira sljedeće podatke: Trenutne vodostaje na mreži automatskih vodomjernih stanica na vodnom području rijeke Save u FBiH koje su u vlasništvu Agencije,
6.4.2018. - 8h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom područj ...
"Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo nastavlja da vrši pojačano praćenje vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.
2.4.2018. - 14h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom područ ...
"Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo nastavlja da vrši pojačano praćenje vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.
01.04.2018. - 12h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom podr ...
"Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo nastavlja da vrši pojačano praćenje vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.
30.3.2018. - 15h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom podru ...
"Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo nastavlja da vrši pojačano praćenje vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.
29.3.2018. - 15h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom podru ...
"Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo nastavlja da vrši pojačano praćenje vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.
27.3.2018. - 14h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom podru ...
"Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo nastavlja da vrši pojačano praćenje vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.
26.3.2018. - 12h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom podru ...
"Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo nastavlja da vrši pojačano praćenje vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.
24.3.2018. - 11h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom podru ...
"Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo nastavlja da vrši pojačano praćenje vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.
22.3.2018. - 09h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom podru ...
"Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo nastavlja da vrši pojačano praćenje vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.
21.3.2018. - 09h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom podru ...
"Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo nastavlja da vrši pojačano praćenje vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.
20.3.2018. - 09h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom podru ...
"Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo nastavlja da vrši pojačano praćenje vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.
19.3.2018. - 16h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom podru ...
"Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo vrši pojačano praćenje vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.
19.3.2018. - 10h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom podru ...
"Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo vrši pojačano praćenje vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.
18.3.2018. - 21h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom podru ...
"Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo vrši pojačano praćenje vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.
18.3.2018. - 10h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom podru ...
"Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo vrši pojačano praćenje vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.
17.03.2018. - 20h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom podr ...
"Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo vrši pojačano praćenje vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.
17.03.2018. - 15h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom podr ...
"Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo vrši pojačano praćenje vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.
17.03.2018. - 07h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom podr ...
"Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo vrši pojačano praćenje vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.
16.3.2018. - 11h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom podru ...
"Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo vrši pojačano praćenje vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.
15.3.2018. - 15h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom podru ...
"Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo vrši pojačano praćenje vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.
15.3.2018. Informacija o stanju vodostaja na vodnom području rije ...
Trenutna meteorološka i hidrološka situacija na terenu uslovila je potrebu za pojačanim praćenjem vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.
14.03.2018. Informacija o stanju vodostaja na vodnom području rij ...
Porast dnevnih temperatura kao i najava padavina u narednim danima uslovili su potrebu za pojačanim praćenjem vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.
12.03.2018. Informacija o stanju vodostaja na vodnom području rij ...
Značajne količine sniježnog pokrivača koje su prisutne na području Unsko-sanskog kantona te u susjednoj Hrvatskoj, porast dnevnih temperatura kao i najava padavina u narednim danima uslovili su potrebu za pojačanim praćenjem vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.
08.03.2018. Informacija o stanju vodostaja na vodnom području rij ...
Padavine u proteklim danima uslovili su potrebu za pojačanim praćenjem vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.
Sistem predviđanja poplava i ranog upozoravanja na slivu rijeke S ...
U okviru zajedničkog projekta upravljanja poplavama u slivu rijeke Save, koji se provodi uz podršku Svjetske banke (WB), pokrenut je i projekat uspostave sistema predviđanja poplava i ranog upozorenja na slivu rijeke Save (Sava FFWS) finansiran od strane regionalnog Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).
06.03.2018. Informacija o stanju vodostaja na vodnom području rij ...
Značajne količine sniježnog pokrivača koje su prisutne na području Unsko-sanskog kantona te u susjednoj Hrvatskoj, porast dnevnih temperatura kao i najava padavina u narednim danima uslovili su potrebu za pojačanim praćenjem vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.
Obavijest za zakup k.č. uz rijeku Usoru kc 492_1 KO Tešanjka opći ...
Na osnovu odredaba člana 11. Pravilnika o načinu i uvjetima ograničenog prava korištenja javnog vodnog dobra ("Službene novine Federacije BiH", broj 26/09) u postupku ustanovljanja ograničenog prava korištenja javnog vodnog
Rekonstrukcija bosanskog nasipa, dionica Prud-Neteka na području ...
Nakon potpisanog ugovora, dana 21.09.2017. godine započeli su radovi na rekonstrukciji bosanskog nasipa, dionica Prud-Neteka na području Odžačke Posavine (km 1+250 – km 6+900).
Obavijest zakupa JVD Una kc 2213 K.O. Bosanska Krupa II
Na osnovu odredaba člana 11. Pravilnika o načinu i uvjetima ograničenog prava korištenja javnog vodnog dobra ("Službene novine Federacije BiH", broj 26/09) u postupku ustanovljanja ograničenog...
Počela realizacija projekta na rijeci Vrbas na području Vrbanje, ...
Općinu Bugojno posjetili su dr. Melika Mahmutbegović, potpredsjednica FBiH i Sejad Delić, direktor Agencije za vodno područje rijeke Save sa saradnicima, gdje su se sastali sa Hasanom Ajkunićem, načelnikom Općine Bugojno i njegovim saradnicima, Igorom Vrljićem, predsjedavajućim OV Bugojno, Salihom Gurbetom, zamjenikom OV Bugojno, Amirom Šečibovićem, kantonalnim zastupnikom u Skupštini SBK, direktorima JKUP Čistoća i JKP Vodovod i kanalizacija Bugojno, Emirom Sarajlićem i Husrefom Durakovićem.
Rekonstrukcija bosanskog nasipa, dionica Prud-Neteka na području ...
Dana 29.08.2017. godine u prostorijama "Agencije za vodno područje rijeke Save" Sarajevo sklopljen je Ugovor za izvođenje radova "Rekonstrukcija bosanskog nasipa, dionica Prud-Neteka na području Odžačke Posavine".
Svjetski dan voda 2017
U Zenici je 22. i 23. marta 2017. godine kako je i planirano, održan radno-svečani skup u povodu obilježavanja Svjetskog dana voda.
Rekonstrukcija bosanskog nasipa, dionica Prud-Neteka na području ...
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarsta – Jedinica za implementaciju projekata u šumarstvu i poljoprivredi, u saradnji sa općinom Odžak i Agencijom za vodno područje rijeke Save,...
Posjeta tima Holandskih eksperata Institucijama zaduženim za upra ...
U organizaciji Ministarstva vanjskih poslova i ekonomskih odnosa BiH, a u cilju uspostave bilateralnih odnosa sa zemljama članicama EU...
Hidrološko-hidrauličko modeliranje i prognoziranje
U Zagrebu u prostorijama Hrvatskih voda, dana 05.12.2016. godine u organizaciji Hrvatskih voda i Državnog hidrometeorološkog zavoda Hrvatske, održan je stručni skup na temu hidrološko-hidrauličkog modeliranja i prognoziranja.
Regulacija rijeke Bosne u Sarajevskom polju
Sliv rijeke Bosne je najnaseljeniji podsliv rijeke Save sa 1.820.000 stanovnika i najrazvijenijom industrijom u BiH. Poplave su ekstremni događaji koji utiču na stanovništvo, društvene, privredne i ekološke sisteme.
Sastanak institucija zaduženih za upravljanje vodama na vodnom po ...
Sastanak institucija zaduženih za upravljanje vodama na vodnom području rijeke Save je nastavak dugogodišnje saradnje Hrvatskih voda i "Agencije za vodno područje rijeke Save" Sarajevo. Nakon katastrofalnih poplava iz 2014. godine i u BiH je pokrenuta aktivnost predviđanja poplava u realnom vremenu za što je neophodno izraditi prognozne hidrološko-hidrauličke modele.
Projekat zaštite od poplava rijeke Drine za Bosnu i Hercegovinu
Komponenta Federacije BiH
IDA Kredit – Svjetska banka (World Bank)
Počeli radovi na nadvišenjima nasipa na rijeci Savi
U Centru za odbranu od poplava u Prudu kod Odžaka u utorak, 8. septembra 2015. godine održana je konferencija za medije u povodu početka radova na izgradnji nadvišenja nasipa na rijeci Savi na lokalitetima Prud (Odžak) i Tursinovac (Domaljevac Šamac). Konferenciji su prisustvovali federalni ministar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Šemsudin Dedić, direktor Agencije za vodno područje rijeke Save Sejad Delić sa saradnicima, ministar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Posavske županije Mato Brkić, Alojzije Dunđer iz Ureda za impelemntaciju u poljoprivredi i šumarstvu, kao i predstavnici vlasti lokalnih zajednica na čijim se područjima vrše ovi poslovi i drugi zainteresirani korisnici ovog projekta.
Zaštita voda - Kontrola i procjena kvaliteta
Osiguranje kvaliteta je konačan program za rad u laboratoriji kojim se specificiraju mjere potrebne da bi se dobili podaci o poznatoj preciznosti i tačnosti koje je moguće potvrditi...
Dan voda 2016. - Svečano pušten u rad informacioni centar voda
Ovogodišnji 22. mart- Svjetski dan voda obilježen je u Agenciji za vodno područje rijeke Save...
Novi vodotoranj u Odžaku
U centralnom dijelu Posavine prostire se općina Odžak na približnoj nadmorskoj visini 102 m.n.m...
22. mart - Svjetski dan voda
Svjetski dan voda (World Water Day) obilježava se svake godine 22. marta. Sve je počelo na konferencije Ujedinjenih naroda o okolišu i razvoju održanoj u Rio de Žaneiru...
Puštena u rad automatska hidrološka stanica HS Bihać na rijeci Un ...
Dana 12.09.2013. godine, u okviru 11. međunarodnog ekološkog sajma EKOBIS koji je održan u Bihaću, puštena je u rad nova automatska hidrološka stanica HS BIHAĆ na rijeci Uni...
Poziv za učešće na javnom sastanku
Javni sastanak sa ciljem identifikacije najznačajnijih pitanja / problema vezanih za upravljanje...
Jačanje kapaciteta u sektoru voda BiH - Nacrt
Značajna pitanja upravljanja vodama u slivu rijeke Save u BiH
Vodeći principi o održivom razvoju hidro-energije u slivu Dunava ...
Vodeći principi imaju karakter preporuka i ne nastoje...
Ekonomska politika u upravljanju vodama
Bosna i Hercegovina je započela proces strukturne promjene sistema upravljanja vodama...
Promidžba vode putem poštanskih maraka
Prva poštanska marka čiji je izumitelj Rowland Hill bila je tkz. Penny Black. Puštena je u promet u Engleskoj, 6. svibnja 1840. godine a motiv na marki je prikazivao kraljicu Viktoriju. Brazil i Švicarska bile su sljedeće zemlje koje su uvele marku kao oznaku plaćanja poštarine. Od druge polovice 19. do 90-tih godina 20. stoljeća na području današnje Bosne i Hercegovine bile su u uporabi marke različitih država pod čijim je upravama bila i BiH
Akcioni plan za zaštitu od poplava u BiH
VM BiH, na 119. sjednici od 21.01.15.g., usvojilo je Akcijski plan za zaštitu od poplava i upravljanje rijekama u BiH 2014.-2017.
Zaključci sa donatorske konferencije u Briselu
24.11.2014.g u Briselu je održana regionalna konferencija o prevenciji i upravljanju poplavama na Zap.Balkanu.
Nova automatska stanica Vodoprivreda – puštena u rad
Agencija za vodno područje rijeke Save, Sarajevo je tokom posljednjih 10-tak godina razvila i uspostavila novi moderan sistem automatskog hidrološkog monitoringa u okviru svojih redovnih aktivnosti.
POPLAVE U BiH
Saopštenja za medije i slike sa terena
Sanacija oštećenja nasipa na području Posavine
Trenutno su na terenu stručni timovi Agencije za VP rijeke Save...
Svjetski dan voda u BiH
Odlukom Generalne skupštine UN na zasjedanju održanom 22.marta 1993. godine u Rio de Žaneiru. ovaj dan je proglašen Svjetskim danom voda, jer je i tema tog skupa bila posvećena pitanjima okoliša i razvoja.
Upravljanje polihloriranim bifenilima (PCB)
U organizaciji Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH (MVTEO BiH), u saradnji sa Centrom regionalnih aktivnosti za čistiju proizvodnju iz Mediteranskog akcijskog plana (UNEP MAP CPRAC1)...
Informacija o stanju vodostaja i hidrološkoj prognozi na vodnom ...
Za period 16. -19.12.2017 godine. Informacija je pripremljena na osnovu podataka: - meteorološke prognoze Federalnog hidrometeorološkog zavoda Sarajevo za naredne dane - trenutnog stanja na hidrološkim stanicama na vodnom području rijeke Save u FBiH - hidroloških modela (platformi koje su razvijene/u razvoju): EFAS sistem – (sistem prognoze i ranog upozorenja od poplava EU, Prognoznog modela za sliv rijeke Une sa Sanom, Sistema prognoze i ranog upozorenja od poplava na cijelom slivu rijeke Save (Sava FFWS)
Informacija o stanju vodostaja i hidrološkoj prognozi na vodnom ...
Informacija je pripremljena na osnovu podataka: - meteorološke prognoze Federalnog hidrometeorološkog zavoda Sarajevo za naredne dane - trenutnog stanja na hidrološkim stanicama na vodnom području rijeke Save u FBiH - hidroloških modela (platformi koje su razvijene/u razvoju): EFAS sistem – (sistem prognoze i ranog upozorenja od poplava EU, Prognoznog modela za sliv rijeke Une sa Sanom, Sistema prognoze i ranog upozorenja od poplava na cijelom slivu rijeke Save (Sava FFWS)
Aktuelno - Određivanje granica vodnog dobra
U dosadašnjoj praksi upravljanja vodama, na vodnom području rijeke Save u FBiH, kao i u cijeloj BiH...
Informacija o stanju vodostaja i hidrološkoj prognozi na vodnom p ...
Za period 15. - 18.12.2017 godine. Informacija je pripremljena na osnovu podataka: - meteorološke prognoze Federalnog hidrometeorološkog zavoda Sarajevo za naredne dane - trenutnog stanja na hidrološkim stanicama na vodnom području rijeke Save u FBiH - hidroloških modela (platformi koje su razvijene/u razvoju) : EFAS sistem – (sistem prognoze i ranog upozorenja od poplava EU, Prognoznog modela za sliv rijeke Une sa Sanom, Sistema prognoze i ranog upozorenja od poplava na cijelom slivu rijeke Save (Sava FFWS)
Svjetski dan voda ove godine pod motom:
Voda i održivi razvo ...
22. mart ove godine pod motom „Voda i održivi razvoj“. Zašto?