Info blog


2. BIH KONGRES O VODAMA
Sarajevo, 07. i 08. novembar 2019.
OGLAS - za popunu upražnjenih radnih mjesta
Na osnovu članova 4. stav 3. Pravilnika o radu «Agencije za vodno područje rijeke Save» Sarajevo, a u skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 13/19) i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
JAVNI OGLAS radi sporazumnog pribavljanja nekretnina
Na osnovu člana 23. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10 i 15/12), a u vezi sa članom 92. Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99), "Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo objavljuje
03.6.2019. - 12h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom podru ...
Trenutno se na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH bilježi stagnacija i blago opadanje vodostaja.
02.6.2019. - 13h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom podru ...
Rast vodostaja bilježi se na rijeci Sani (područje Ključa i Sanskog Mosta) i rijeci Spreči nizvodno od akumulacije Modrac, a što je posljedica i konstantno pojačanog pražnjenja akumulacije Modrac.
01.6.2019. - 15h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom podru ...
Padavine koje su započele početkom ovog dana dovele su do povećanja vodostaja na svim vodotocima na cijelom vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH. Trenutno ni na jednoj mjerodavnoj vodomjernoj stanici na ovom području nije dostignut vodostaj pri kojima počinje obavještavanje o mogućim poplavama.
16.5.2019. - 9h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom područ ...
Trenutno se na većini hidroloških stanica na slivu Une i Sane bilježi blago opadanje vodostaja.
15.5.2019. - 16h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom podru ...
Trenutno se na većini hidroloških stanica na slivu Une i Sane bilježi blago opadanje vodostaja.
14.5.2019. - 21h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom podru ...
Trenutno se na većini hidroloških stanica na slivu Une i Sane bilježi stagnacija i blago opadanje vodostaja.
14.5.2019. - 9h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom područ ...
Sve aktivnosti na praćenju i obavještavanju o trenutnom hidrološkom stanju se provode u skladu sa Federalnim operativnim planom odbrane od poplava.
13.5.2019. - 22h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom podru ...
Trenutno se na većini hidroloških stanica na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH bilježi porast vodostaja.
13.5.2019. - 11h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom podru ...
Trenutno se na većini hidroloških stanica na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH bilježi porast vodostaja.
12.5.2019. - 13h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom podru ...
Prema meteorološkim prognozama u periodu od 12. – 17.05.2019. godine previđene su intenzivnije padavine na cijelom vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.
11.5.2019. - 12h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom podru ...
Zbog pojačanih padavina u narednih 5 dana (od 12.05. do 17.05.) očekuje se povećanje vodostaja na svim rijekama na vodnom području rijeke Save u FBiH, posebno na području Unsko-sanskog kantona (Sanski Most, Bosanska Krupa i Bihać), srednjeg i donjeg toka rijeke Bosne sa mogućnošću dostizanja nivoa pri kojem počinje obavještavanje o poplavama te je moguće i izlijevanje iz korita te plavljenje imovine i putne komunikacije.
10.5.2019. - 10h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom podru ...
Najava padavina u narednim danima (period od 12.05. do 17.05.) uslovila je potrebu za pojačanim praćenjem vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.
Potpisani ugovori za radove na Drini u Goraždu
Dana 20.februara 2019. godine u prostorijama Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva svečano su potpisani ugovori za realizaciju „Projekta zaštite od poplava na rijeci Drini“ nizvodno od centra grada Goražda...
3.2.2019. - 21h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom područ ...
"Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo redovno, nekoliko puta tokom dana, detaljno analizira sljedeće podatke: Trenutne vodostaje na mreži automatskih vodomjernih stanica na vodnom području rijeke Save u FBiH koje su u vlasništvu Agencije,
6.4.2018. - 8h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom područj ...
"Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo nastavlja da vrši pojačano praćenje vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.
2.4.2018. - 14h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom područ ...
"Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo nastavlja da vrši pojačano praćenje vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.
01.04.2018. - 12h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom podr ...
"Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo nastavlja da vrši pojačano praćenje vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.
30.3.2018. - 15h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom podru ...
"Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo nastavlja da vrši pojačano praćenje vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.
29.3.2018. - 15h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom podru ...
"Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo nastavlja da vrši pojačano praćenje vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.
27.3.2018. - 14h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom podru ...
"Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo nastavlja da vrši pojačano praćenje vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.
26.3.2018. - 12h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom podru ...
"Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo nastavlja da vrši pojačano praćenje vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.
24.3.2018. - 11h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom podru ...
"Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo nastavlja da vrši pojačano praćenje vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.
22.3.2018. - 09h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom podru ...
"Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo nastavlja da vrši pojačano praćenje vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.
21.3.2018. - 09h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom podru ...
"Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo nastavlja da vrši pojačano praćenje vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.
20.3.2018. - 09h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom podru ...
"Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo nastavlja da vrši pojačano praćenje vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.
19.3.2018. - 16h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom podru ...
"Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo vrši pojačano praćenje vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.
19.3.2018. - 10h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom podru ...
"Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo vrši pojačano praćenje vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.
18.3.2018. - 21h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom podru ...
"Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo vrši pojačano praćenje vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.
18.3.2018. - 10h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom podru ...
"Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo vrši pojačano praćenje vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.
17.03.2018. - 20h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom podr ...
"Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo vrši pojačano praćenje vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.
17.03.2018. - 15h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom podr ...
"Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo vrši pojačano praćenje vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.
17.03.2018. - 07h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom podr ...
"Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo vrši pojačano praćenje vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.
16.3.2018. - 11h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom podru ...
"Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo vrši pojačano praćenje vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.
15.3.2018. - 15h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom podru ...
"Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo vrši pojačano praćenje vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.
15.3.2018. Informacija o stanju vodostaja na vodnom području rije ...
Trenutna meteorološka i hidrološka situacija na terenu uslovila je potrebu za pojačanim praćenjem vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.
14.03.2018. Informacija o stanju vodostaja na vodnom području rij ...
Porast dnevnih temperatura kao i najava padavina u narednim danima uslovili su potrebu za pojačanim praćenjem vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.
12.03.2018. Informacija o stanju vodostaja na vodnom području rij ...
Značajne količine sniježnog pokrivača koje su prisutne na području Unsko-sanskog kantona te u susjednoj Hrvatskoj, porast dnevnih temperatura kao i najava padavina u narednim danima uslovili su potrebu za pojačanim praćenjem vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.
Sistem predviđanja poplava i ranog upozoravanja na slivu rijeke S ...
U okviru zajedničkog projekta upravljanja poplavama u slivu rijeke Save, koji se provodi uz podršku Svjetske banke (WB), pokrenut je i projekat uspostave sistema predviđanja poplava i ranog upozorenja na slivu rijeke Save (Sava FFWS) finansiran od strane regionalnog Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).
08.03.2018. Informacija o stanju vodostaja na vodnom području rij ...
Padavine u proteklim danima uslovili su potrebu za pojačanim praćenjem vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.
06.03.2018. Informacija o stanju vodostaja na vodnom području rij ...
Značajne količine sniježnog pokrivača koje su prisutne na području Unsko-sanskog kantona te u susjednoj Hrvatskoj, porast dnevnih temperatura kao i najava padavina u narednim danima uslovili su potrebu za pojačanim praćenjem vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.
Obavijest za zakup k.č. uz rijeku Usoru kc 492_1 KO Tešanjka opći ...
Na osnovu odredaba člana 11. Pravilnika o načinu i uvjetima ograničenog prava korištenja javnog vodnog dobra ("Službene novine Federacije BiH", broj 26/09) u postupku ustanovljanja ograničenog prava korištenja javnog vodnog
Rekonstrukcija bosanskog nasipa, dionica Prud-Neteka na području ...
Nakon potpisanog ugovora, dana 21.09.2017. godine započeli su radovi na rekonstrukciji bosanskog nasipa, dionica Prud-Neteka na području Odžačke Posavine (km 1+250 – km 6+900).
Obavijest zakupa JVD Una kc 2213 K.O. Bosanska Krupa II
Na osnovu odredaba člana 11. Pravilnika o načinu i uvjetima ograničenog prava korištenja javnog vodnog dobra ("Službene novine Federacije BiH", broj 26/09) u postupku ustanovljanja ograničenog...
Počela realizacija projekta na rijeci Vrbas na području Vrbanje, ...
Općinu Bugojno posjetili su dr. Melika Mahmutbegović, potpredsjednica FBiH i Sejad Delić, direktor Agencije za vodno područje rijeke Save sa saradnicima, gdje su se sastali sa Hasanom Ajkunićem, načelnikom Općine Bugojno i njegovim saradnicima, Igorom Vrljićem, predsjedavajućim OV Bugojno, Salihom Gurbetom, zamjenikom OV Bugojno, Amirom Šečibovićem, kantonalnim zastupnikom u Skupštini SBK, direktorima JKUP Čistoća i JKP Vodovod i kanalizacija Bugojno, Emirom Sarajlićem i Husrefom Durakovićem.
Rekonstrukcija bosanskog nasipa, dionica Prud-Neteka na području ...
Dana 29.08.2017. godine u prostorijama "Agencije za vodno područje rijeke Save" Sarajevo sklopljen je Ugovor za izvođenje radova "Rekonstrukcija bosanskog nasipa, dionica Prud-Neteka na području Odžačke Posavine".
Svjetski dan voda 2017
U Zenici je 22. i 23. marta 2017. godine kako je i planirano, održan radno-svečani skup u povodu obilježavanja Svjetskog dana voda.
Rekonstrukcija bosanskog nasipa, dionica Prud-Neteka na području ...
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarsta – Jedinica za implementaciju projekata u šumarstvu i poljoprivredi, u saradnji sa općinom Odžak i Agencijom za vodno područje rijeke Save,...
Posjeta tima Holandskih eksperata Institucijama zaduženim za upra ...
U organizaciji Ministarstva vanjskih poslova i ekonomskih odnosa BiH, a u cilju uspostave bilateralnih odnosa sa zemljama članicama EU...
Hidrološko-hidrauličko modeliranje i prognoziranje
U Zagrebu u prostorijama Hrvatskih voda, dana 05.12.2016. godine u organizaciji Hrvatskih voda i Državnog hidrometeorološkog zavoda Hrvatske, održan je stručni skup na temu hidrološko-hidrauličkog modeliranja i prognoziranja.
Regulacija rijeke Bosne u Sarajevskom polju
Sliv rijeke Bosne je najnaseljeniji podsliv rijeke Save sa 1.820.000 stanovnika i najrazvijenijom industrijom u BiH. Poplave su ekstremni događaji koji utiču na stanovništvo, društvene, privredne i ekološke sisteme.
Sastanak institucija zaduženih za upravljanje vodama na vodnom po ...
Sastanak institucija zaduženih za upravljanje vodama na vodnom području rijeke Save je nastavak dugogodišnje saradnje Hrvatskih voda i "Agencije za vodno područje rijeke Save" Sarajevo. Nakon katastrofalnih poplava iz 2014. godine i u BiH je pokrenuta aktivnost predviđanja poplava u realnom vremenu za što je neophodno izraditi prognozne hidrološko-hidrauličke modele.
Projekat zaštite od poplava rijeke Drine za Bosnu i Hercegovinu
Komponenta Federacije BiH
IDA Kredit – Svjetska banka (World Bank)
Počeli radovi na nadvišenjima nasipa na rijeci Savi
U Centru za odbranu od poplava u Prudu kod Odžaka u utorak, 8. septembra 2015. godine održana je konferencija za medije u povodu početka radova na izgradnji nadvišenja nasipa na rijeci Savi na lokalitetima Prud (Odžak) i Tursinovac (Domaljevac Šamac). Konferenciji su prisustvovali federalni ministar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Šemsudin Dedić, direktor Agencije za vodno područje rijeke Save Sejad Delić sa saradnicima, ministar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Posavske županije Mato Brkić, Alojzije Dunđer iz Ureda za impelemntaciju u poljoprivredi i šumarstvu, kao i predstavnici vlasti lokalnih zajednica na čijim se područjima vrše ovi poslovi i drugi zainteresirani korisnici ovog projekta.
Dan voda 2016. - Svečano pušten u rad informacioni centar voda
Ovogodišnji 22. mart- Svjetski dan voda obilježen je u Agenciji za vodno područje rijeke Save...
Zaštita voda - Kontrola i procjena kvaliteta
Osiguranje kvaliteta je konačan program za rad u laboratoriji kojim se specificiraju mjere potrebne da bi se dobili podaci o poznatoj preciznosti i tačnosti koje je moguće potvrditi...
Novi vodotoranj u Odžaku
U centralnom dijelu Posavine prostire se općina Odžak na približnoj nadmorskoj visini 102 m.n.m...
22. mart - Svjetski dan voda
Svjetski dan voda (World Water Day) obilježava se svake godine 22. marta. Sve je počelo na konferencije Ujedinjenih naroda o okolišu i razvoju održanoj u Rio de Žaneiru...
Puštena u rad automatska hidrološka stanica HS Bihać na rijeci Un ...
Dana 12.09.2013. godine, u okviru 11. međunarodnog ekološkog sajma EKOBIS koji je održan u Bihaću, puštena je u rad nova automatska hidrološka stanica HS BIHAĆ na rijeci Uni...
Poziv za učešće na javnom sastanku
Javni sastanak sa ciljem identifikacije najznačajnijih pitanja / problema vezanih za upravljanje...
Jačanje kapaciteta u sektoru voda BiH - Nacrt
Značajna pitanja upravljanja vodama u slivu rijeke Save u BiH
Vodeći principi o održivom razvoju hidro-energije u slivu Dunava ...
Vodeći principi imaju karakter preporuka i ne nastoje...
Ekonomska politika u upravljanju vodama
Bosna i Hercegovina je započela proces strukturne promjene sistema upravljanja vodama...
Promidžba vode putem poštanskih maraka
Prva poštanska marka čiji je izumitelj Rowland Hill bila je tkz. Penny Black. Puštena je u promet u Engleskoj, 6. svibnja 1840. godine a motiv na marki je prikazivao kraljicu Viktoriju. Brazil i Švicarska bile su sljedeće zemlje koje su uvele marku kao oznaku plaćanja poštarine. Od druge polovice 19. do 90-tih godina 20. stoljeća na području današnje Bosne i Hercegovine bile su u uporabi marke različitih država pod čijim je upravama bila i BiH
Akcioni plan za zaštitu od poplava u BiH
VM BiH, na 119. sjednici od 21.01.15.g., usvojilo je Akcijski plan za zaštitu od poplava i upravljanje rijekama u BiH 2014.-2017.
Zaključci sa donatorske konferencije u Briselu
24.11.2014.g u Briselu je održana regionalna konferencija o prevenciji i upravljanju poplavama na Zap.Balkanu.
Nova automatska stanica Vodoprivreda – puštena u rad
Agencija za vodno područje rijeke Save, Sarajevo je tokom posljednjih 10-tak godina razvila i uspostavila novi moderan sistem automatskog hidrološkog monitoringa u okviru svojih redovnih aktivnosti.
POPLAVE U BiH
Saopštenja za medije i slike sa terena
Sanacija oštećenja nasipa na području Posavine
Trenutno su na terenu stručni timovi Agencije za VP rijeke Save...
Svjetski dan voda u BiH
Odlukom Generalne skupštine UN na zasjedanju održanom 22.marta 1993. godine u Rio de Žaneiru. ovaj dan je proglašen Svjetskim danom voda, jer je i tema tog skupa bila posvećena pitanjima okoliša i razvoja.
Upravljanje polihloriranim bifenilima (PCB)
U organizaciji Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH (MVTEO BiH), u saradnji sa Centrom regionalnih aktivnosti za čistiju proizvodnju iz Mediteranskog akcijskog plana (UNEP MAP CPRAC1)...
Informacija o stanju vodostaja i hidrološkoj prognozi na vodnom p ...
Za period 15. - 18.12.2017 godine. Informacija je pripremljena na osnovu podataka: - meteorološke prognoze Federalnog hidrometeorološkog zavoda Sarajevo za naredne dane - trenutnog stanja na hidrološkim stanicama na vodnom području rijeke Save u FBiH - hidroloških modela (platformi koje su razvijene/u razvoju) : EFAS sistem – (sistem prognoze i ranog upozorenja od poplava EU, Prognoznog modela za sliv rijeke Une sa Sanom, Sistema prognoze i ranog upozorenja od poplava na cijelom slivu rijeke Save (Sava FFWS)
Informacija o stanju vodostaja i hidrološkoj prognozi na vodnom ...
Informacija je pripremljena na osnovu podataka: - meteorološke prognoze Federalnog hidrometeorološkog zavoda Sarajevo za naredne dane - trenutnog stanja na hidrološkim stanicama na vodnom području rijeke Save u FBiH - hidroloških modela (platformi koje su razvijene/u razvoju): EFAS sistem – (sistem prognoze i ranog upozorenja od poplava EU, Prognoznog modela za sliv rijeke Une sa Sanom, Sistema prognoze i ranog upozorenja od poplava na cijelom slivu rijeke Save (Sava FFWS)
Aktuelno - Određivanje granica vodnog dobra
U dosadašnjoj praksi upravljanja vodama, na vodnom području rijeke Save u FBiH, kao i u cijeloj BiH...
Informacija o stanju vodostaja i hidrološkoj prognozi na vodnom ...
Za period 16. -19.12.2017 godine. Informacija je pripremljena na osnovu podataka: - meteorološke prognoze Federalnog hidrometeorološkog zavoda Sarajevo za naredne dane - trenutnog stanja na hidrološkim stanicama na vodnom području rijeke Save u FBiH - hidroloških modela (platformi koje su razvijene/u razvoju): EFAS sistem – (sistem prognoze i ranog upozorenja od poplava EU, Prognoznog modela za sliv rijeke Une sa Sanom, Sistema prognoze i ranog upozorenja od poplava na cijelom slivu rijeke Save (Sava FFWS)
Svjetski dan voda ove godine pod motom:
Voda i održivi razvo ...
22. mart ove godine pod motom „Voda i održivi razvoj“. Zašto?