Hidrološko-hidrauličko modeliranje i prognoziranje

U Zagrebu u prostorijama Hrvatskih voda, dana 05.12.2016. godine u organizaciji Hrvatskih voda i Državnog hidrometeorološkog zavoda Hrvatske, održan je stručni skup na temu hidrološko-hidrauličkog modeliranja i prognoziranja.

Na stručnom skupu pored nadležnih institucija iz Republike Hrvatske prisustvovali su i predstavnici nadležnih institucija za upravljanje vodama i prognoziranje iz Bosne i Hercegovine: „Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo, „Agencija za vodno područje Jadranskog mora" Mostar, Javna ustanova „Vode Srpske" Bijeljina i Federalni hidrometeorološki zavod Sarajevo.

Na stučnom skupu prezentiran je projekat uspostavljanja sistema za prognoziranje poplava na slivu rijeke Save u Hrvatskoj, kao i stanje i planovi razvoja sistema za prognoziranje poplava u Republici Hrvatskoj.

Predstavnici „Agencije za vodno područje rijeke Save" Sarajevo su održali prezentaciju i predstavili pilot projekat „Uspostava prognoznog modela za rano upozorenje od poplava na slivu rijeke Une u Federaciji Bosne i Hercegovine."

Ovim projektom se Bosna i Hercegovina – Federacija BiH uključila aktivno u razvoj regionalnog prognoznog modela za predviđanje poplava na slivu rijeke Save, što su i preporuke regionalne konferencije održane u Briselu 24.11.2014. godine.