Finansije

Vodne naknade

Vodne naknade se propisuju za korištenje površinskih i podzemnih voda, korištenje vode za proizvodnju električne energije, zaštitu voda, vađenje materijala iz vodotoka i zaštitu od poplava.

Obzirom da je došlo do značajnih izmjena u nazivima propisanih obrazaca, visini stopa za plaćanje posebnih vodnih naknada i vrsti prihoda, a posebno na činjenicu da se uvodi obaveza plaćanja opšte vodne naknade, to Vas na ovaj način želimo upoznati sa tim izmjenama i uputiti na brojeve Službenih novina Federacije BiH, u kojima se može pogledati ova tematika...

[ više ]