EU zakonodavstvo


Dokumenti koji slijede vezani su uz zakonodavni okvir Evropske Unije i kao takvi imaju poseban značaj za BiH i oblast koju pokriva Agencija.


DIRECTIVE 2000/60/EC - Water Framework Directive
(engleska verzija)

Okvirna direktiva o vodama - 2000/60/EC
(neslužbeni prijevod)

CIS GUIDANCE - engleska verzija

CIS VODIČI - neslužbeni prijevod