Ekonomska politika u upravljanju vodama

Na putu približavanja evropskim integracijama, Bosna i Hercegovina je započela proces strukturne promjene sistema upravljanja vodama u skladu sa zahtjevima politike i prava Evropske unije, preuzimanjem niza obaveza i pravila rada u oblasti upravljanja vodama. Osnovni cilj ovih promjena je usaglašavanje vodne politike u BiH sa principima i ciljevima Okvirne direktive o vodama (ODV) kao ključnim instrumentom EU za oblast voda. Transpozicija ključnih zahtjeva Okvirne direktive o vodama je provedena u BiH usvajanjem entitetskih Zakona o vodama 2006. godine.


Opći cilj ODV-a sa aspekta zaštite okoliša je postizanje „dobrog statusa vode" zasnovano na principima integralnog upravljanja riječnim slivovima. To podrazumijeva upravljanje i razvoj riječnih slivova na uravnotežen i održiv način uzimajući u obzir društvene, ekonomske i okolišne faktore i interese. U skladu s tim, ODV jasno integrira ekonomske elemente u oblast upravljanja vodama i u proces donošenja odluka, čime se omogućuje usklađivanje suprotstavljenih interesa različitih interesnih skupina oko principa održivog razvoja.

Piše: Prof. dr. TARIK KUPUSOVIĆ, dipl. inž. građ.

Kompletan tekst pročitajte u časopisu "Voda i mi" broj 88, strana 18