Aktuelno - Određivanje granica vodnog dobra

U dosadašnjoj praksi upravljanja vodama, na vodnom području rijeke Save u FBiH, kao i u cijeloj BiH, jedan od značajnijih problema u sektoru voda bila je gradnja stambenih, objekata za odmor i rekreaciju, kao i drugih građevina, neposredno na obalama rijeka i jezera.

Problem je izražen na većini vodotoka, gdje su na obalama rijeka i jezera "legalno” i nelegalno izgrađeni objekti koji predstavljaju prepreku za pristup vodotoku, ugrožavaju druge objekte kod pojave velikih voda, onemogućuju izgradnju javnih objekata od interesa kao što su zaštitni vodni objekti za odbranu od poplava, čine hidromorfološki pritisak na vodotok, te uzrokuju mnoge druge problem s kojima se suočavaju, kako institucije koje upravljaju vodotocima, tako i svi ostali korisnici usluga ovog prirodnog resursa.

Iz tog razloga, a shodno postojećem stanju upravljanja javnim dobrom u segmentu voda, koje je naslijeđeno iz prošlog državnog sistema, te u skladu sa pozitivnom praksom upravljanja vodama u Evropskoj Uniji, koje je izraženo kroz Direktivu o vodama, postojeći Zakon o vodama FBiH, kao i pripadajući podzakonski akti, uredili su ovu oblast na zakonodavnom nivou, definisanu terminom Vodno dobro.

Vodno dobro je skup zemljišnih čestica na kojem je voda trajno ili povremeno prisutna, zajedno sa osnovnim koritom vodotoka i priobalnim pojasom od granice obale, odnosno izrazite morfološke promjene (širine 15m za vodotoke I kategorije, odnosno 5m za vodotoke II kategorije), kao i zemljište potopljeno stajaćim vodama, te napuštena riječna korita koje voda povremeno plavi.

U vodno dobro još se ubraja i uređeni inundacioni pojas, kao i zemljište ispod i pored zaštitnih vodnih objekata, kao što su nasipi, obaloutvrde, obodni kanali za zaštitu od vanjskih voda, odvodno tuneli, brane sa akumulacijama, ustave, retencije, pumpne stanice za odbranu od poplava i drugi pripadajući objekti, kao i objekti za zaštitu od erozija i bujica.

Piše: Mirza Sarač, dipl.inž.građ.

Kompletan tekst pročitajte u časopisu "Voda i mi" broj 84, strana 4 ( Aktuelnosti )