3.2.2019. - 21h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom području rijeke Save u FBiH

"Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo redovno, nekoliko puta tokom dana, detaljno analizira sljedeće podatke:
  • Trenutne vodostaje na mreži automatskih vodomjernih stanica na vodnom području rijeke Save u FBiH koje su u vlasništvu Agencije,
  • Meteorološku prognozu za naredna četiri dana dostavljenu od strane Federalnog hidrometeorološkog zavoda,
  • Trenutne vodostaje na rijeci Savi uzvodno od granice sa BiH koji su dostupni na web stranici Hrvatskih voda,
  •  Rezultate prognoze padavina i vodostaja prognoznog modela za Unu - Sanu kao i platforme prognoz nih modela za kompletan sliv rijeke Save.
Uslijed prestanka padavina započeo je trend stagnacije i blagog opadanja vodostaja na slivu rijeka Une i Sane, rijeke Vrbas, kao i na gornjem toku rijeke Bosne. Srednji i donji tok rijeke Bosne još uvijek bilježi porast vodostaja smanjenog intenziteta što je posljedica dreniranja pritoka koje donose značajne količine vode u glavni tok. Trenutno su na vodomjernim stanicama Ključ, Sans ki Most, Bihać, Klokot, Žepče i Maglaj dostignut e vrijednosti vodostaja pri kojima je započelo kontinuirano obavještavanje nadležnih službi o mogućoj pojavi poplava.

Uposlenici "Agencije za vodno podr učje rijeke Save" Sarajevo su tokom dana pratili situaciju na te renu i obišli područja uz rijeke Unu, S anu, V rbas i Bosnu .

Prema raspolo živim meteor o loškim prognozam a tokom noćnih sati ne očekuju se značajnije nove padavine, što bi uz sniženje temperature trebalo da poboljša hidrološku situaciju na terenu.

Vodostaj rijeke Save je u porastu ali u ov o m trenutku ne prijeti opasnost od plavl jenja na ovo m području obzirom da je do kote proglašenja redovne odbr ane od poplava preostalo oko 4 m . Sve aktivnosti na praćenju i obavještavanju o trenutnom hidrološko m stanju se provode u skladu sa Federalnim operativnim planom odbrane od poplava. Zbog svega n a vedenog, kao i promjenljivih vremenskih uslova koji se očekuju u narednom periodu, AVP Sava nastavlja sa redovnim praćenjem vodostaja i obavještavanjem o stanj u na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u FBiH.

Odjeljenje za informacioni sistem voda
Dežurni centar