Svjetski dan voda ove godine pod motom:
Voda i održivi razvoj

Poznato je da je Generalna skupština UN 1993. godine na svom samitu u Rio de Žaneiru donijela odluku o proglašenju 22. marta kao Svjetskog (međunarodnog) dana voda. Od tada pa do danas sve više zemalja u svijetu taj dan slavi vodu i posvećuje vodi. To je i dan i još jedna prilika da sagledamo probleme sa vodom na globalnom planu i bolje uočimo i shvatimo razlike u pristupu vodi svih ljudi na planeti, na što svi imamo jednaka prava, ali ne, nažalost, i mogućnosti.

Svake godine se Dan voda obilježava pod drugim motom, prošle godine to je bila tema „Voda i energija", a ove godine je „Voda i održivi razvoj". Zašto?

Jednostavno zato što je voda, odnosno vodni resursi svake države i svake društvene zajednice jedan od osnovnih stubova razvoja, kao i poveznica svih životnih i radnih aktivnosti , počev od lokalnog do globalnog nivoa.

Jer, voda je zdravlje, nema zdravih ljudi, nacija i naroda ako nemaju pristup zdravoj vodi.

Voda je priroda , jer svi ekosistemi, uključujći na primjer šume, močvare, ledenjake i druge, su osnovne sastavnice kruženja vode u prirodi.

Voda je neprocjenjivo važna za procese urbanizacije. Prema podacima UN-a, svake godine u svijetu preko milion ljudi napušta ruralna područja i seli u gradove. To znači da gradovi „traže" nove količine zdrave vode, ali istovremeno to znači i da se tako stvaraju veoma velike nove količine zagađene vode .

Voda je jedan od glavnih uslova podizanja i razvoja industrijskih kapaciteta. Ništa se ne može proivesti (hrana, namještaj, automobili, građevinski materijal, odjeća, obuća, sredstva za higijenu, itd.itd.) a da se ne koristi voda. Koristi, ali (opet) i zagađuje.

Voda je energija i to obnovljiva energija. U svijetu postoji preko 3700 brana na rijekama koje daju preko 16% ukupnih količina električne energije.

Voda je hrana, jer svi znamo da se hrana ne može proizvesti bez vode i da tamo gdje je bolje korištenje vode, veći su i prinosi i veće količine hrane. Primjera radi, za proizvodnju jednog kilograma mesa danas treba oko 15.000 litara vode, a za proizvodnju jednog kilograma riže oko 3.500 litara vode.

Voda je jednakost, ravnopravnost, dakle svi imamo pravo na vodu, ali nažalost gotovo 800 milona ljudi u svijetu (njegovom ne razvijenom dijelu) ne može ostvariti to pravo na način kako se to ostvaruje u onom drugom dijelu svijeta.

Dakle, čovječanstvo treba vodu za svoj održivi razvoj, za svoj opstanak, a da bi to tako i bilo, da bismo osigurali budućnost našoj planeti i našim budućim naraštajima, potrebno je 22. marta i svakog drugog dana u godini imati na umu da bez dobrog multidisciplinarnog pristupa u planiranju upravljanja vodnim resursima neće biti moguće ni na koji način ostvariti održivi razvoj.