2.2.2019. - 22h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom području rijeke Save u FBiH

Značajne količine sniježnog pokrivača, porast dnevnih temperatura koje utiču na topljenje sniježnog pokrivača, kao i najava padavina u narednim danima uslovili su potrebu za pojačanim praćenjem vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.

"Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo redovno, nekoliko puta tokom dana, detaljno analizira sljedeće podatke:
  • Trenutne vodostaje na mreži automatskih vodomjernih stanica na vodnom području rijeke Save u FBiH koje su u vlasništvu Agencije,

  • Meteorološku prognozu za naredna četiri dana dostavljenu od strane Federalnog hidrometeorološkog zavoda,
  • Trenutne vodostaje na rijeci Savi uzvodno od granice sa BiH koji su dostupni na web stranici Hrvatskih voda,
  • Rezultate prognoze padavina i vodostaja prognoznog modela za Unu-Sanu kao i platforme prognoznih modela za kompletan sliv rijeke Save.
Povećanje vodostaja bilježi se na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH, a naročito na slivu rijeke Une i Sane, te gornjem i srednjem toku rijeke Bosne. Usljed dostignutih vrijednosti vodostaja na vodomjernim stanicama Ključ, Sanski Most i Klokot započelo je kontinuirano obavještavanje nadležnih službi o mogućoj pojavi poplava. Tokom ranih jutarnjih sati prognozirane su intenzivnije padavine na području Unsko-Sanskog kantona koje bi mogle dodatno uticati na povećanje vodostaja vodotoka na ovom području.

Sve aktivnosti na praćenju i obavještavanju o trenutnom hidrološkom stanju se provode u skladu sa Federalnim operativnim planom odbrane od poplava. Zbog svega navedenog, kao i promjenljivih vremenskih uslova koji se očekuju u narednom periodu, AVP Sava nastavlja sa redovnim praćenjem vodostaja i obavještavanjem o stanju na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u FBiH.


Odjeljenje za informacioni sistem voda

Dežurni centar