2.2.2019. - 13h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom području rijeke Save u FBiH


Značajne količine sniježnog pokrivača, porast dnevnih temperatura koje utiču na topljenje sniježnog pokrivača, kao i najava padavina u narednim danima uslovili su potrebu za pojačanim praćenjem vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.

"Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo u sklopu svojih redovnih aktivnosti, svakodnevno detaljno analizira podatke:

  • Trenutne vodostaje na mreži automatskih vodomjernih stanica na vodnom području rijeke Save u FBiH koje su u vlasništvu Agencije,
  • Meteorološku prognozu za naredna četiri dana dostavljenu od strane Federalnog hidrometeorološkog zavoda,
  • Trenutne vodostaje na rijeci Savi uzvodno od granice sa BiH koji su dostupni na web stranici Hrvatskih voda,
  • Rezultate prognoze padavina i vodostaja prognoznog modela za Unu-Sanu kao i platforme prognoznih modela za kompletan sliv rijeke Save.
Imajući u vidu sve navedeno možemo reći da se u naredna dva-tri dana očekuje povećanja vodostaja vodotoka na vodnom području rijeke Save u FBiH, posebno na području Unsko-sanskog kantona, srednjeg i gornjeg toka rijeke Bosne te gornjeg toka rijeke Vrbas sa mogućnošću dostizanja nivoa pri kojem počinje obavještavanje o poplavama.

Obzirom na karakter prognozirane pojave (kiša, otapanje snijega, veća temperatura-jugovina), opasnost na izljevanje iz korita se, prije svega, odnosi na slijedeće vodotoke:
- Sliv rijeke Une i Sane, pritoke do grada Bihaća te područje općine Ključ i Sanski Most,

- Gornji dio sliva rijeke Bosne: Željeznica, Zujevina (i njihove protoke); Fojnička rijeka sa svojim pritokama; sliv rijeke Lašve kao i desne pritoke rijeke Bosne u gornjem dijelu sliva,

- Gornji dio sliva rijeke Vrbas.
Vrh vodnih valova progozira se u noći sa subote na nedjelju (02.02.2019/03.02.2019.) za sliv rijeke Une, te u toku sutrašnjeg dana (03.02.2019.) za slivove rijeka Vrbas i Bosna.

Sve aktivnosti na praćenju i obavještavanju o trenutnom hidrološkog stanju se provode u skladu sa Federalnim operativnim planom odbrane od poplava. Ukoliko eventualno dođe do dostizanje mjerodavnog nivoa pri kojem počinje obavještavanje o poplavama Agencija će provesti sve mjere predviđene FOP-om. Treba imati u vidu da su ovo orjentacione prognoze jer se modelom ne obuhvata i visina snježnog prekrivača, što može imati uticaj na vrijednost vodostaja.

Zbog svega navedenog, kao i promjenljivih vremenskih uslova koji se očekuju u narednom periodu, AVP Sava nastavlja sa redovnim i pažljivim praćenjem vodostaja i stanja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u FBiH.

Sugerišemo povećan oprez stanovništvu uz navedena područja.


Odjeljenje za informacioni sistem voda

Dežurni centar