15.5.2019. - 16h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom području rijeke Save u FBiH

Sliv Une

Trenutno se na većini hidroloških stanica na slivu Une i Sane bilježi blago opadanje vodostaja.

Na vodomjernim stanicama na kojima su dostignuti vodostaji pri koijma počinje obavještavanje o mogućnosti pojave plavljenja zabilježene su sljedeće maksimalne vrijednosti:

• VS Klokot (rijeka Klokot) – 424 cm (14.05.2019. u 09:00 h),
• VS Sanski Most (rijeka Sana) – 438 cm (14.05.2019. u 08:00 h),
• VS Ključ (rijeka Sana) – 288 cm (14.05.2019. u 11:00 h).

Ukupno do sada, na pomenutm stanicama, zabilježen je pad vodostaja u prosjeku za 50 cm.

Prema prognostičkim meteorološkim modelima nisu prognozirane značajnije nove padavine. Prema prognoznim hidrološkim modelima prognozira se i dalje trend opadanja vodostaja na slivovima rijeka Une i Sane, te postepena stabilizacija vodostaja.


Sliv Bosne

Trenutno se na većini hidroloških stanica na slivu Bosne bilježi blago opadanje vodostaja.

Na vodomjernim stanicama na kojima su dostignuti vodostaji pri kojima počinje obavještavanje o mogućnosti pojave plavljenja zabilježene su sljedeće maksimalne vrijednosti:

• VS Maglaj (rijeka Bosna) – 557 cm (14.05.2019. u 00:00 h),
• VS Kaloševići (rijeka Usora) – 417 cm (13.05.2019. u 22:00 h),
• VS Karanovac (rijeka Spreča) – 324 cm (10.05.2019. u 10:00 h).

Ukupno do sada, na pomenutm stanicama, zabilježen je pad vodostaja na VS Maglaj u iznosu od 203 cm, na VS Kaloševići u iznosu od 252 cm i na VS Karanovac u iznosu od 54 cm.

Prema prognostičkim meteorološkim modelima prognozirane su nove padavine manjeg intenziteta na gornjem dijelu sliva rijeke Bosne. Prema prognoznim hidrološkim modelima prognozira se i dalje blagi trend opadanja vodostaja na slivu rijeke Bosne, te postepena stabilizacija vodostaja.


Sliv Save

Za poplavna područja na neposrednom slivu rijeke Save (Odžačka i Srednja Posavina) bilježi se stalan porast vodostaja na vodomjernim stanicama VS Slavonski Brod (cca 3 cm na sat) i VS Slavonski Šamac (cca 2 cm na sat). Zbog toga je Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo pravnim licima koja su zadužena da provode mjere aktivne odbrane od poplava na ovim područjima dostavila zahtjev za pojačano praćenje stanja objekata za zaštitu od poplava i isti su u pripravnosti za eventualno provođenje mjera redovne odbrane od poplava.

Zbog porasta nivoa zaobalnih voda u kanalskoj mreži na području Odžačke i Srednje Posavine i nemogućnosti gravitacionog oticanja zbog visokog vodostaja rijeke Save, vrši se prepumpavanje vode putem postojećih pumpnih stanica. Uposlenici Agencije za vodno područje rijeke Save su na terenu i prate situaciju na zaštitnim vodnim objektima na području Odžačke i Srednje Posavine.

Ukoliko porast vodostaja bude prema prognoziranim podacima može se očekivati da se u narednim danima dostignu kote pri kojima se proglašava redovna odbrana od poplava, te se zbog toga nastavlja sa redovnim praćenjem stanja vodostaja na svim vodomjernim stanicama u slivu rijeke Save, sa posebnim akcentom na one koje su mjerodavne za poplavna područja Odžačku i Srednju Posavinu.

Sve aktivnosti na praćenju i obavještavanju o trenutnom hidrološkom stanju se provode u skladu sa Federalnim operativnim planom odbrane od poplava.

Informacije o aktuelnim vodostajima na svim hidrološkim stanicama na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH možete pratiti na internet stranici Agencije za vodno područje rijeke Save: www.voda.ba

SEKTOR ZA UPRAVLJANJE VODAMA
Odjeljenje za ISV (informacioni sistem voda)
Dežurni centar