14.5.2019. - 9h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom području rijeke Save u FBiH

Sliv Une

Trenutno se na većini hidroloških stanica na slivu Une i Sane bilježi blagi porast vodostaja. Kote pri kojima počinje obavještavanje o mogućnosti pojave plavljenja (za poplavna područja definisana FOP-om) dostignute su na VS Klokot na rijeci Uni, te VS Ključ i VS Sanski Most na rijeci Sani.

Prema prognostičkim meteorološkim modelima maksimalne oborine su prošle tokom prošle noći. Prognozira se pad intenziteta padavina na minimalne vrijednosti tokom dana.

Prema prognoznim hidrološkim modelima prognozira se blago povećanje vodostaja na slivovima rijeka Une i Sane, te postepena stabilizacija vodostaja. U poslijepodnevnim satima očekuje se pad vodostaja na svim stanicama.


Sliv Bosne

Trenutno se na većini hidroloških stanica na slivu Bosne bilježi porast vodostaja. Kote pri kojima počinje obavještavanje o mogućnosti pojave plavljenja (za poplavna područja definisana FOP-om) dostignuta je na VS Maglaj rijeci Bosni.

Prema prognostičkim meteorološkim modelima maksimalne oborine su prošle tokom prošle noći. Prognozira se pad intenziteta padavina na minimalne vrijednosti tokom dana.

Prema prognoznim hidrološkim modelima prognozira se blago povećanje vodostaja na stanicama zbog padavina u toku noći na gornjem toku sliva rijeke Bosne, te postepena stabilizacija vodostaja. U poslijepodnevnim satima očekuje se pad vodostaja na svim stanicama.


Sliv Save

Za poplavna područja u neposrednom slivu rijeke Save (Odžačka i Srednja Posavina) bilježi se porast vodostaja na vodomjernim stanicama Slavonski Brod i Šamac. Zbog toga je Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo pravnim licima koja provode mjere aktivne odbrane od poplava na ovim područjima dostavila zahtjev za pojačano praćenje stanja objekata za zaštitu od poplava i pripreme za eventualno provođenje mjera redovne odbrane od poplava.

Ukoliko porast vodostaja bude prema prognozim podacima može se očekivati da se kote pri kojima se proglašava redovna odbrana od poplava dostignu 16.05.2019. godine.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sve aktivnosti na praćenju i obavještavanju o trenutnom hidrološkom stanju se provode u skladu sa Federalnim operativnim planom odbrane od poplava.

Informacije o aktuelnim vodostajima na svim hidrološkim stanicama na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH možete pratiti na internet stranici Agencije za vodno područje rijeke Save: www.voda.ba.

SEKTOR ZA UPRAVLJANJE VODAMA
Odjeljenje za ISV (informacioni sistem voda)
Dežurni centar