14.5.2019. - 21h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom području rijeke Save u FBiH

Sliv Une

Trenutno se na većini hidroloških stanica na slivu Une i Sane bilježi stagnacija i blago opadanje vodostaja.

Na VS Klokot, rijeka Klokot, te VS Ključ i VS Sanski Most, rijeka Sana vodostaji su još uvijek iznad kota pri kojima počinje obavještavanje o mogućnosti pojave plavljenja (za poplavna područja definisana FOP-om) ali se na istim bilježi trend stagnacije i blagog opadanja.

Prema prognostičkim meteorološkim modelima maksimalne padavine su prošle tokom prošle noći. Prognozira se pad intenziteta padavina na minimalne vrijednosti tokom noći.

Prema prognoznim hidrološkim modelima prognozira se blago opadanje vodostaja na slivovima rijeka Une i Sane, te postepena stabilizacija vodostaja.


Sliv Bosne

Trenutno se na većini hidroloških stanica na slivu Bosne bilježi stagnacija i blago opadanje vodostaja.

Na VS Maglaj, rijeka Bosna, te VS Karanovac, rijeka Spreča, vodostaji su još uvijek iznad kote pri kojima počinje obavještavanje o mogućnosti pojave plavljenja (za poplavna područja definisana FOP-om), ali se na istim bilježi trend stagnacije i blagog opadanja.

Prema prognostičkim meteorološkim modelima maksimalne padavine su prošle tokom prošle noći. Prognozira se pad intenziteta padavina na minimalne vrijednosti tokom noći.

Prema prognoznim hidrološkim modelima prognozira se blago opadanje vodostaja na stanicama u slivu rijeke Bosne, te postepena stabilizacija vodostaja.


Sliv Save


Za poplavna područja u neposrednom slivu rijeke Save (Odžačka i Srednja Posavina) bilježi se stalan porast vodostaja na vodomjernim stanicama VS Slavonski Brod (cca 9 cm na sat) i VS Slavonski Šamac (cca 11 cm na sat). Zbog toga je Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo pravnim licima koja su zadužena da provode mjere aktivne  odbrane od poplava na ovim područjima dostavila zahtjev za pojačano praćenje stanja objekata za zaštitu od poplava i isti su u pripravnosti za eventualno provođenje mjera redovne odbrane od poplava.

Ukoliko porast vodostaja bude prema prognoziranim podacima može se očekivati da se u narednim danima dostignu kote pri kojima se proglašava redovna odbrana od poplava, te se zbog toga nastavlja sa redovnim praćenjem stanja vodostaja na svim vodomjernimstanicama u slivu rijeke Save, sa posebnim akcentom na one koje su mjerodavne za Poplavna područja Odžačku i Srednju Posavinu.

Sve aktivnosti na praćenju i obavještavanju o trenutnom hidrološkom stanju se provode u skladu sa Federalnim operativnim planom odbrane od poplava.

Informacije o aktuelnim vodostajima na svim hidrološkim stanicama na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH možete pratiti na internet stranici Agencije za vodno područje rijeke Save: www.voda.ba

SEKTOR ZA UPRAVLJANJE VODAMA
Odjeljenje za ISV (informacioni sistem voda)
Dežurni centar