12.5.2019. - 13h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom području rijeke Save u FBiH

Prema meteorološkim prognozama u periodu od 12. – 17.05.2019. godine previđene su intenzivnije padavine na cijelom vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.

Trenutno se na svim vodotocima na ovom području bilježi stagnacija i blagi pad vodostaja. Početak padavina na području Unsko-Sanskog kantona očekuje se u poslije-podnevnim satima 12.05.2019. godine.

Prema raspoloživim podacima i prognoznim hidrološkim modelima najznačajnije povećanje vodostaja i dalje se očekuje na slivovima rijeka Une i Sane. Maksimalne vrijednosti vodostaja bi trebale biti dostignute u jutarnjim satima 15.05.2019. godine. Kote pri kojima počinje obavještavanje o mogućnosti pojave plavljenja (za poplavna područja definisana FOP-om) bi mogle biti dostignute na VS Bihać i VS Bosanska Krupa na rijeci Uni, te VS Ključ i VS Sanski Most na rijeci Sani.

Za navedena područja sugerišemo povećan oprez stanovništva i pojačane aktivnosti nadležnih jedinica civilne zaštite.

Na slivu rijeke Bosne očekuje se manji intenzitet padavina u odnosu na sliv rijeka Une i Sane.

Za poplavna područja u neposrednom slivu rijeke Save (Odžačka i Srednja Posavina) nisu prognozirane značajne količine padavina. Zbog činjenice da će se oticanje sa svih vodotoka sa vodnog područja vršiti prema rijeci Savi, Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo je pravnim licima koja provode mjere aktivne odbrane od poplava na ovim područjima dostavila zahtjev za pojačano praćenje stanja objekata za zaštitu od poplava i pripreme za eventualno provođenje mjera redovne odbrane od poplava.

Sve aktivnosti na praćenju i obavještavanju o trenutnom hidrološkom stanju se provode u skladu sa Federalnim operativnim planom odbrane od poplava. Ukoliko dođe do dostizanje mjerodavnog nivoa pri kojem počinje obavještavanje o poplavama Agencija će provesti sve mjere predviđene FOP-om.

Zbog svega navedenog, kao i promjenljivih vremenskih uslova koji se očekuju u narednom periodu, Agencija nastavlja sa redovnim i pojačanim praćenjem vodostaja i stanja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.

Informacije o aktuelnim vodostajima na svim hidrološkim stanicama na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH možete pratiti na internet stranici Agencije za vodno područje rijeke Save: www.voda.ba


SEKTOR ZA UPRAVLJANJE VODAMA
Odjeljenje za ISV (informacioni sistem voda)
Dežurni centar