10.5.2019. - 10h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom području rijeke Save u FBiH

Najava padavina u narednim danima (period od 12.05. do 17.05.) uslovila je potrebu za pojačanim praćenjem vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.

"Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo redovno, nekoliko puta tokom dana, detaljno analizira sljedeće podatke:

  • Trenutne vodostaje na mreži automatskih vodomjernih stanica na vodnom području rijeke Save u FBiH koje su u vlasništvu Agencije,
  • Prognozu vremena za naredna četiri dana dostavljenu od strane Federalnog hidrometeorološkog zavoda,
  • Trenutne vodostaje na rijeci Savi uzvodno od granice sa BiH koji su dostupni na web stranici Hrvatskih voda,
  • Rezultate prognoze padavina i vodostaja prognoznog modela za Unu-Sanu kao i platforme prognoznih modela za kompletan sliv rijeke Save.
Imajući u vidu sve navedeno može se reći da se očekuje povećanje vodostaja na svim rijekama na vodnom području rijeke Save u FBiH, posebno na području Unsko-sanskog kantona, srednjeg i donjeg toka rijeke Bosne sa mogućnošću dostizanja nivoa pri kojem počinje obavještavanje o poplavama.

Obzirom na karakter prognozirane pojave (kiša, otapanje snijega, zasićenost tla..itd), opasnost na izljevanje iz korita se, prije svega, odnosi na sljedeće slivove:

- Sliv rijeke Une i Sane, glavni tokovi i pritoke,

- Gornji i srednji dio sliva rijeke Bosne, posebno veće pritoke (kao što su Željeznica, Krivaja, Usora i Spreča) i bujični vodotoci

Vrh vodnih valova progozira se u ponedeljak (13.05.2019.) za rijeku Unu, te u utorak (14.05.2019.) za rijeku Sanu i za sve rijeke na slivu Bosne.

Sve aktivnosti na praćenju i obavještavanju o trenutnom hidrološkom stanju se provode u skladu sa Federalnim operativnim planom odbrane od poplava. Ukoliko dođe do dostizanja mjerodavnog nivoa pri kojem počinje obavještavanje o poplavama Agencija će provesti sve mjere predviđene FOP-om.

Zbog svega navedenog, kao i promjenljivih vremenskih uslova koji se očekuju u narednom periodu, AVP Sava nastavlja sa redovnim i pažljivim praćenjem vodostaja i stanja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u FBiH.

Ovim putem sugerišemo na povećan oprez stanovništvu i privrednim subjektima koji žive i rade uz rijeke, te poduzimanje aktivnosti koje bi smanjile štete ukoliko dođe do izlijevanja rijeka.

Informacije o aktuelnim vodostajima na svim hidrološkim stanicama na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH možete pratiti na internet stranici Agencije za vodno područje rijeke Save: www.voda.ba


SEKTOR ZA UPRAVLJANJE VODAMA

Odjeljenje za ISV (Informacioni sistem voda)

Dežurni centar