OGLAS – za popunu radnih mjesta

Na osnovu članova 4. stav 3. Pravilnika o radu «Agencije za vodno područje rijeke Save» Sarajevo, a u skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj 13/19) i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
 

«Agencije za vodno područje rijeke Save» Sarajevo
Ul. Hamdije Čemerlića br. 39 a

raspisuje
O G L A S
ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA


I. Viši stručni saradnik za hemijske poslove (HPLC, IC, TOC) .......... 1 izvršilac

Opšti uslovi:
15 godina života, i
Opšta zdravstvena sposobnost

Posebne uslove:
VII stepen - VSS
Prirodno matematički fakultet Odsjek hemija – inženjerski smjer odnosno visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja (koji se vrednuje sa najmanje 240 ECST bodova) prirodnomatematičke struke, Odsjek hemija  – inžinjerski smjer,
5 godine radnog iskustva,
poznavanje  rada na računaru,
poznavanje jednog svjetskog jezika

Kratak opis poslova radnog mjesta:
Razrada i provođenje hemijskih specijalističkih analiza na: HPLC, IC, ASE, TOC/TN i dr.;
Provjera radnog statusa mjernih instrumenata na kojima se vrše analize; Učešće u uvođenju novih ispitnih metoda; Priprema uzoraka za navedene instrumente; Obavljanje terenskih i ostalih laboratorijskih analiza; Izrada parcijalnih izvještaja o obavljenim analizama; Učešće u izradi završnih izvještaja poslova koje obavlja laboratorija; Prikupljanje, obrada i sistematizacija podataka o ispitivanju voda; Konstantno usavršavanje iz oblasti analitičkih metoda; Definiranje nabavnih specifikacija za laboratoriju i organizacija prijemne kontrole nabavljenih materijala i usluga; Učestvuje u provođenju procedura javnih nabavki za potrebe laboratorije; Obavlja druge poslove po zahtjevu rukovodioca sektora; Obavlja druge poslove po nalogu direktora Agencije.

Uz prijavu na oglas kandidati treba da prilože sljedeću dokumentaciju:
1. Ovjerena foto kopija lične karte ili potvrde o prebivalištu;
2. Ovjerena foto kopija diplome;
3. Dokaz o radnom iskustvu u struci;
4. Dokaz o poznavanju rada na računaru;
5. Dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika – uvjerenje/potvrda škola ili drugih institucija koje se bave obučavanjem znanja stranih jezika, bez obzira da li se nalaze u BiH ili van nje, odnosno uvjerenje fakulteta (o provjeri znanja jezika, položenom ispitu stranog jezika tokom školovanja) kao i druga isprava fakulteta (ovjerena kopija upisnice – indeksa i sl.), koja potvrđuje poznavanje ili znanje jezika, odnosno položene ispite stranih jezika;
6. Kratka biografija – CV sa adresom i kontakt telefonom.

Napomena:
Samo će izabrani kandidat biti u obavezi da u roku od tri dana od dana kada je odluka o prijemu u radni odnos konačna, dostaviti ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdavstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta.

II. Viši stručni saradnik za poslove ekonomske analize planskih aktivnosti ................................................................................ 1 izvršilac

Opšti uslovi:
15 godina života, i
Opšta zdravstvena sposobnost

Posebne uslove:
VII stepen – VSS
Ekonomski fakultet/bakaleurat ekonomske struke sa 240 ECTS bodova,
5 godina radnog iskustva u struci,
poznavanje rada na računaru.

Kratak opis poslova radnog mjesta:
Učestvuje u pripremi Plana i Finansijskog plana Agencije, Okvirnog trogodišnjeg plana Agencije; Utvrđuje aspekte ekonomske opravdanosti realizacije objekata iz domena Agencije; Učešće u tehno-ekonomskim analizama projekata pri definisanju prioriteta za finansiranje njihove realizacije; Učešće u ekonomskim analizama planova upravljanja vodnim područjem, planova mjera na odbrani od poplava, Strategije upravljanja vodama Federacije BiH; Identifikacija, priprema i implementacija projekata iz sredstava Budžeta i sredstava međunarodnih finansijskih institucija; Prati i vrši analizu realizacije utvrđenih planova i predlaže preduzimanje mjera i aktivnosti u cilju bolje i uspješnije realizacije zacrtanih planskih ciljeva; Učešće u poslovima i zadacima vezanim za ispunjavanje obaveza po osnovu međunarodnih bilateralnih i multilateralnih sporazuma, ugovora i konvencija;Učešće u pripremi podloga u pripremi izrade podzakonskih akata; Priprema određene informacije prema resornom ministarstvu o stanju u pojedinim oblastima sektora voda iz domena ekonomskih analiza na području rada Agencije; Učešće u realizaciji zadataka radnih timova; Učešće u provođenju procedura javnih nabavki i prijedloga ugovora; Ostali poslovi po zahtjevu rukovodioca sektora; Obavlja i druge poslove po nalogu direktora.

Uz prijavu na oglas kandidati treba da prilože sljedeću dokumentaciju:
1. Ovjerena foto kopija lične karte ili potvrde o prebivalištu;
2. Ovjerena foto kopija diplome;
3. Dokaz o radnom iskustvu;
4. Dokaz o poznavanju rada na računaru;
5. Kratka biografija – CV sa adresom i kontakt telefonom.

Napomena:
Samo će izabrani kandidat biti u obavezi da u roku od tri dana od dana kada je odluka o prijemu u radni odnos konačna, dostaviti ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdavstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta.

III. Područni ured u Jajcu: Referent – administrator za vodna akta ...... 1 izvršilac
Opšti uslovi:
15 godina života, i
Opšta zdravstvena sposobnost

Posebne uslove:
IV stepen – SSS
društvenog ili tehničkog smjera
poznavanje rada na računaru

Kratak opis poslova radnog mjesta:
Opći administartivni i uredski poslovi te opća korespondencija rada Ureda sa sjedištem Agencije; Prijem i slanje pošte i vođenje protokola, spisa, interna dostava dokumentacije u vezi vodnih akata; Arhiviranje dokumentacije u vezi vodnih akata;Vođenje zapisnika sa sastanaka u vezi vodnih akata; Obavlja druge poslove po zahtjevu šefa ureda; Obavlja druge poslove po zahtjevu direktora Agencije ili  koordinatora.

Uz prijavu na oglas kandidati treba da prilože sljedeću dokumentaciju:
1. Ovjerena foto kopija lične karte ili potvrde o prebivalištu;
2. Ovjerena foto kopija diplome;
3. Dokaz o poznavanju rada na računaru;
4. Kratka biografija – CV sa adresom i kontakt telefonom.

Napomena:
Samo će izabrani kandidat biti u obavezi da u roku od tri dana od dana kada je odluka o prijemu u radni odnos konačna, dostaviti ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdavstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta.

 

 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti na adresu:
 
«Agencije za vodno područje rijeke Save»Sarajevo
Ul. Hamdije Čemerlića br. 39 a/IX
(sa naznakom «za oglas»)


Oglas ostaje otvore 8 dana od dana objavljivanja (Oslobođenje: 03.11.2019. godine).

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.