JAVNA PRODAJA MOTORNOG VOZILA – LICITACIJA

"AGENCIJA ZA VODNO
PODRUČJE RIJEKE  SAVE"
S A R A J E V O
vrši
JAVNU PRODAJU
MOTORNOG VOZILA – LICITACIJA

I Vozilo koje se prodaje:

Škoda Octavia Elegance 2,0 TDI,
• Broj šasije: TMBBE21ZOA2035887
• Broj motora: BKD89832
• Model vozila: 1Z3385
• Godina proizvodnje: 2009
• Vrsta motora : dizel
• Snaga motora: 103 KW
• Zapremina motora: 1968 cm
• Pređena kilometraža. 144.901. km
• Boja: crvena
• Najniža prihvatljiva cijena: 5.350,00 KM
• U viđenom stanju, havarija motora

           
II Javna prodaja – licitacija će se vršiti putem podnošenja pismenih ponuda u zatvorenim kovertama.
Ponudu slati u zatvorenoj koverti na adresu «Agencija za vodno područje rijeke Save» Sarajevo, Hamdije Ćemerlića br. 39a sa naznakom «za licitaciju».
Prodaja će se izvršiti onom licu koje ponudi najveću cijenu.
U slučaju da dva ili više ponuđača ponudi jednaku cijenu, dalji tok nadmetanja će se vršiti neposrednim nadmetanjem do postizanja najviše cijene.
Ponude se primaju do 20.12.2021. godine do 11,00 sati.
Neblagovremene ponude i ponude ispod početne cijene neće se uzeti u razmatranje.

III Pravo učešća na ovoj javnoj prodaji – licitaciji imaju sva zainteresovana pravna i fizička lica, koja uplate 100,00 KM kao osiguranje za ozbiljnost ponude.
Licu koje ponudi najvišu cijenu uplata osiguranja će se uračunati u cijenu. Licu koje ponudi najvišu cijenu, a u međuvremenu odustane od kupovine, uplata osiguranja se neće vratiti.

IV Vozilo se može pogledati svaki dan u vremenu od 10,00 do 12,00 sati.
Kontakt telefon 033 726 444;

V Javno otvaranje prispjelih ponuda će se održati 20.12.2021. godine u prostorijama «Agencije za vodno područje rijeke Save» Sarajevo ul. Hamdije Ćemerlića br. 39a/VIII u 12,00 sati.