Opšte karakteristike poplavnog područja doline rijeke Une, šire područje Bihaća


 

Vjerovatnoća pojave V.S. Kralje
Proticaj (m3/s)
Bihać
Proticaj (m3/s)
Ripač
Proticaj (m3/s)
1/20 720 696 684
1/100 905 873 859
1/500 1097 1050 1033


Osnovni hidraulički podaci

Za potrebe ove Studije hidrauličkim analizama su definirane plavne površine za velike vode pojave 1/20, 1/100 i 1/500.
Nivoi za velike vode pojave 1/20 i 1/100 su preuzeti iz projektne dokumentacije "Hidrološko-hidraulička analiza rijeke Une na dijelu HE Slapovi na Uni do naselja Ripač” iz 1986. godine koje je radio ZZV – Sarajevo.

Velike vode pojave 1/500 su naknadno izanalizirane korištenjem preuzetih profila iz gore spomenute dokumentacije. Proračun je rađen preko programskog paketa DUFLOW.

Linije plavljenja su ucrtane na planove mjerila 1:2500, te su služile pri procjenama šteta na poljoprivredi, objektima i infrastrukturi.

Zbog relativno starih geodetskih podloga, a radi procjene šteta na objektima, dopunski je izvršen obilazak ugroženih područja u cilju sagledavanja što realnijih šteta.

Linije plavljenja u konačnoj formi su date na kartama mjerila 1:25.000 u prilogu br. 1. Takođe je dat hidraulički uzdužni profil r. Une sa ucrtanim linijama velikih voda pojave 1/20, 1/100 i 1/500, linijama dna prirodnog korita, lijeve i desne obale te lokalitetima postoje}ih mostova. Uzdužni profil je dat u distorziranom mjerilu 1:250/25.000, prilog br. 2.

Plavljene površine

Nakon sprovedenih hidrauličkih analiza dobijeni su nivoi velikih voda duž razmatranog područja za karakteristične proticaje. Linije plavljena su nanešene na postojeće geodetske podloge te su sa njih očitane površine plavljenja. Njihove vrijednosti za pojedine velike vode date su u sljedećoj tabeli:

Vjerovatnoća pojave Poplavljena površina (ha)
1/20 1054
1/100 1367
1/500 1546