OGLAS – za popunu radnog mjesta

Na osnovu članova 4. stav 3. Pravilnika o radu «Agencije za vodno područje rijeke Save» Sarajevo, a u skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj 13/19) i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta

«Agencije za vodno područje rijeke Save» Sarajevo
Ul. Hamdije Čemerlića br. 39 a
raspisuje
O G L A S
ZA POPUNU UPRAŽNJENOG RADNOG MJESTA


Mlađi stručni saradnik za biblioteku i arhivu .......................... 1 izvršilac


Opšti uslovi:

15 godina života, i
Opšta zdravstvena sposobnost


Posebni uslovi:

VII stepen –VSS
Filozofski fakultet oblast književnost naroda BiH / komparativna književnost i
bibliotekarstvo odnosno visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja (koji se
vrednuje sa najmanje 240 ECST bodova) oblast književnost naroda BiH / komparativna
književnost i bibliotekarstvo;
1 godina radnog iskustva u struci;
poznavanje rada na računaru.


Kratak opis poslova radnog mjesta:

Vodi evidencije o izrađenoj projektnoj dokumentaciji i nabavljenim knjigama u okviru biblioteke Agencije; Izdaje pojedinačnu projektnu dokumentaciju i stručne knjige zainteresovanim zaposlenicima uz odgovarajuće zaduženje – revers i odgovara za bibliotečku građu; Osigurava efikasno korištenje bibliotečke građe; Vodi katalog i drugu dokumentaciju o bibliotečkoj građi; Vođenje trajne arhive Agencije (arhivska knjiga, praćenje rokova čuvanja arhivske građe, prijedlozi za uništavanje bezvrijedne arhivske građe i sl.); Vrši fotokopiranje, slaganje i uvezivanje materijala i projektne dokumetacije, materijala za sjednice organa Agencije; Vrši umnožavanje i uvezivanje tenderske dokumentacije; Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca sektora i šefa službe; Obavlja druge poslove po nalogu direktora Agencije.


Uz prijavu na oglas kandidati treba da prilože sljedeću dokumentaciju:

1. Lična karta ili potvrda o prebivalištu;
2. Diploma;
3. Dokaz o radnom iskustvu;
4. Dokaz o poznavanju rada na računaru;
5. Kratka biografija – CV sa adresom i kontakt telefonom.


Napomena:

Samo će izabrani kandidat biti u obavezi da u roku od tri dana od dana kada je odluka o prijemu u radni odnos konačna, dostavi ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdavstveno stanje i
psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta.

Dokaz o poznavanju rada na računaru – uvjerenje/potvrda škole ili druge institucije koja se bavi obučavanjem rada na računaru, bez obzira da li se nalazi u BiH ili van nje, odnosno fakulteta (o provjeri znanja, položenom ispitu tokom školovanja) kao i druga isprava fakulteta (ovjerena kopija upisnice – indexa i sl.), koja potvrđuje poznavanje rada na računaru, odnosno položene ispite u vezi rada na računaru.

Sve dokumente potrebno je priložiti u originalu ili fotokopiji ovjerenoj kod nadležnog organa.

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti na adresu:

«Agencija za vodno područje rijeke Save»Sarajevo
Ul. Hamdije Čemerlića br. 39 a/IX
(sa naznakom «za oglas»)


Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. (Oslobođenje: 05.12.2019. godine)

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.