Obavijest za zakup k.č. uz rijeku Usoru kc 492_1 KO Tešanjka općina Usora


Na osnovu odredaba člana 11. Pravilnika o načinu i uvjetima ograničenog prava korištenja javnog vodnog dobra ("Službene novine Federacije BiH", broj 26/09) u postupku ustanovljanja ograničenog prava korištenja javnog vodnog dobra po podnesenom zahtjevu, "Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo daje sljedeće

O B A V J E Š T E N J E

1. Za zemljišnu česticu koja pripada javnom vodnom dobru uz rijeku Usoru, označena kao k.č. broj 492/1 u K.O. Tešanjka u općini Usora, upana u zemljišnoknjižni uložak broj 66 K.O. Tešanjka, općine Usora, općinskog suda u Tešnju, podnesen je zahtjev za ustanovljenje prava na ograničeno korištenje javnog vodnog dobra. Zahtjev se odnosi na dio zemljišne čestice k.č. br. 492/1 (Naziv: Usora, Način korištenja: Rijeka, Površina: 35926 m2) u površini od 3270 m2 koja bi se koristila za postavljanje privremenog objekta autoparkinga u periodu od 20 godina.

2. Osobe zainteresovane za ograničeno korištenje javnog vodnog dobra pod uslovima navedenim u tački 1. ovog obavještenja mogu u tu svrhu podnijeti zahtjev.

3. Rok za podnošenje zahtjeva zainteresovanih osoba je 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.

4. Zahtjevi se dostavljaju "Agenciji za vodno područje rijeke Save" Sarajevo, adresa ulica Hamdije Čemerlića broj 39a, 71120 Općina Novo Sarajevo, Grad Sarajevo.