JAVNI POZIVI za dostavljanje ponuda za vađenje materijala iz rijeke Bosne na lokalitetu Mlinište 2 u općini Odžak

Na osnovu Uredbe o načinu dodjele prava za vađenje materijala iz vodotoka („Službene novine Federacije BiH", broj: 58/15) i Odluke o utvrđivanju potrebe za vađenjem materijala iz rijeke Bosne, „Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo raspisuje

JAVNI POZIV

ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA VAĐENJE MATERIJALA IZ RIJEKE BOSNE NA LOKALITETU „MLINIŠTE 2" U OPĆINI ODŽAK

1.PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog javnog poziva je dodjela prava za vađenje materijala iz vodotoka rijeke Bosne na lokalitetu „Mlinište 2", koji obuhvata dio zemljišne čestice na sredini vodotoka rijeke Bosne označene kao dio k.č. 600/22 K.O. Novo Selo u općini Odžak (po starom katastarskom premjeru), koja se nalaze na prostoru Federacije BiH.

Na navedenom lokalitetu predviđena je količina vađenja materijala:

„Mlinište 2" u općini Odžak – 74.000 m3

Razlog vađenja materijala je: obezbjeđenje proticajnog profila, sprečavanje neželjenog meandriranja rijeke Bosne sa erozionim procesima na obalama i preduzimanje preventivnih mjera zaštite od poplava.

Predviđeni rok početka vađenja materijala: po potpisu ugovora i uvođenja Izvođača u posao.

Predviđeni rok završetka vađenja materijala: 25.12.2020. godine.

Uslovi tehničke osposobljenosti izvođača radova da posjeduje ili ima na raspolaganju minimalno sljedeću mehanizaciju:

- Bager rovokopač-gusjeničar 1 komad,

- Bager utovarivač-točkaš 2 komada,

- Samoistovarivač/Kiper kamion (N3-Tertno vozilo) 4 komada.

Podaci o izdatoj prethodnoj vodnoj saglasnosti:

UP-I/25-1-40-427-3/20 od 14.10.2020. godine

[VIŠE...]