JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA VAĐENJE MATERIJALA IZ RIJEKE BOSNE NA LOKALITETU "PRUD" U OPĆINI ODŽAK

Na osnovu Uredbe o načinu dodjele prava za vađenje materijala iz vodotoka („Službene novine Federacije BiH", broj: 58/15) i Odluke o utvrđivanju potrebe za vađenjem materijala iz rijeke Bosne, „Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo raspisuje

JAVNI POZIV

ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA VAĐENJE MATERIJALA IZ RIJEKE BOSNE NA LOKALITETU „PRUD" U OPĆINI ODŽAK

1.PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog javnog poziva je dodjela prava za vađenje materijala iz vodotoka rijeke Bosne na lokalitetu „Prud" koji se nalazi na lijevoj obali rijeke Bosne. Na predmetnom lokalitetu, formirano sprudište nalazi se na zemljišnoj čestici označenoj kao k.č. 1887/1 K.O. Prud u općini Odžak, a formirana ada u rijeci Bosni nalazi se dijelom također na k.č. 1887/1 K.O. Prud u općini Odžak na teritoriji Federacije BiH. Na navedenom lokalitetu predviđena je količina vađenja materijala:

„Prud" u općini Odžak – 64.000 m3

Razlog vađenja materijala je: održavanja vodotoka, vodnog dobra i obezbijeđenja kapaciteta proticajnog profila.

Predviđeni rok početka vađenja materijala: po potpisu ugovora i uvođenja Izvođača u posao.

Predviđeni rok završetka vađenja materijala: 30.11.2020. godine.

Minimalni uslovi tehničke osposobljenosti izvođača radova da posjeduje ili da imaju na raspolaganju sljedeću mehanizaciju:

- Bager rovokopač-gusjeničar 1 komad,

- Bager utovarivač-točkaš 2 komada,

- Samoistovarivač/Kiper kamion (N3-Tertno vozilo) 4 komada.

Podaci o izdatoj prethodnoj vodnoj saglasnosti:

UP-I/25-1-40-331-3/20 od 25.08.2020. godine


2.USLOVI UČEŠĆA

a.Ponuđač uz svoju ponudu treba dostaviti sljedeću dokumentaciju:

i. Naziv i tačnu adresu ponuđača,

ii. Ovjeren izvod iz sudskog registra sa prilozima iz kojih se vidi da je ponuđač registrovan za obavljanje predmetnih radova,

iii. Uvjerenje o izmirenim poreznim direktnim i indirektnim obavezama sa stanjem uplata ne starijim od tri mjeseca od dana otvaranja ponuda,

iv. Potvrda o izmirenim obavezama po osnovu posebnih vodnih naknada, koja nije starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, koju na zahtjev ponuđača izdaje ova Agencija ili drugih nadležnih organa koji vrši prikupljanje gore navedenih prihoda,

v. Izjava Ponuđača da će, ukoliko isti bude odabran kao najpovoljniji, dostaviti bezuslovnu bankovnu garanciju na iznos od 20%, od umnoška ponuđene jedinične cijene za PVN i količine materijala, koja će se definisati elaboratom kroz izdavanje vodne saglasnosti, prije početka izvođenja radova.

b.Ponuđači trebaju uz ponudu dostaviti dokumentaciju kojom potvrđuju da ispunjavaju uslove tražene javnim pozivom za dostavu ponuda - Uslovi tehničke osposobljenosti izvođača radova,

c.Podugovaranje nije dozvoljeno.


3.
DOSTAVLJANJE PONUDA

a. Ponude se dostavljaju na slijedeću adresu:

„Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo,

ul. Hamdije Čemerlića 39a, 71000 Sarajevo

Orginal ponuda treba biti odštampana ili napisana neizbrisivom tintom. Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani, sa označenim stranicama. Svi listovi ponude trebaju biti parafirani ili potpisani od osobe, odnosno osoba koje su ovlaštene da zastupaju ponuđača. Sve dopune i izmjene ponude moraju biti čitljive i parafirane od ovlaštenih osoba.

b. Ponuđač dostavlja ponudu u orginalu na kojoj će jasno pisati: „ORIGINAL PONUDA". Originali ponuda trebaju biti zapečaćeni u neprovidnoj koverti, sa pečatom ili potpisom ponuđača, imenom i adresom ponuđača, na kojoj će stajati:

„PONUDA ZA VAĐENJE MATERIJALA IZ RIJEKE BOSNE NA LOKALITETU PRUD U OPĆINI ODŽAK"

– ne otvarati –

c. Ponuđači mogu izmjeniti ili povući svoje ponude pod uslovom da se izmjene ili povlačenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. „Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo mora biti obavještena u pisanoj formi i o izmjenama i o povlačenju ponuda prije isteka roka za podnošenje ponuda. Osim toga na koverti u kojoj se nalazi izjava ponuđača treba pisati slijedeće: „IZMJENE PONUDE" ili „POVLAČENJE PONUDE".

d.Rok za dostavljanje ponuda:

- Krajnji rok za dostavljanje ponuda ističe 07.09.2020. u 12:30 sati.

- Otvaranje ponuda će biti 07.09.2020. u 13:00 sati.

- Pozivaju se ovlašteni predstavnici ponuđača da prisustvuju javnom otvaranju ponuda, koje će se obaviti 07.09.2020. godine u 13:00 sati u „Agenciji za vodno područje rijeke Save" Sarajevo, ul. Hamdije Čemerlića br. 39a/VIII sprat, velika sala.


4. KRITERIJI ZA DODJELU PRAVA ZA VAĐENJE MATERIJALA (UGOVOR)

Ugovor se dodjeljuje ponuđaču na osnovu kriterija, najvećeg iznosa ponuđene–posebne vodne naknade (PVN) za vađenje materijala iz vodotoka, iz člana 170. stav 4. Zakona o vodama („Službene novine Federacije BiH", broj: 70/06), koji se plaća po m3 izvađenog materijala, tehnički zadovoljavajuće ponude.

Visina ponuđene posebne vodne naknade (PVN) za vađenje materijala iz vodotoka ne može biti niža od 1,50 KM/m3izvađenog materijala.

Ponuđači mogu ponuditi samo jednu cijenu. O cijeni se neće pregovarati.


5. OBAVEZE IZVOĐAČA RADOVA PRIJE POČETKA RADOVA

Prije vađenja materijala, izvođač radova je dužan:

a.Pribaviti vodnu saglasnost,

b.Osigurati izradu elaborata – dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za izdavanje vodne saglasnosti u skladu sa odgovarajućim odredbama Zakona o vodama i propisa iz člana 107. Zakona o vodama,

c.Iskolčiti i osigurati profilne tačke početnog snimanja poprečnih profila za kontrolu promjena nivelete korita i količina izvađenog materijala,

d.Rješiti pitanje imovinsko-pravnih odnosa pristupnog puta od lokacije vađenja materijala iz vodotoka do lokacije deponovanja izvađenog materijala i deponije materijala,

e.Ukoliko prvorangirani ponuđač prethodna pitanja ne riješi do predviđenog roka početka vađenja materijala, pravo na vađenje materijala dodjeljuje sedrugorangiranom ponuđaču, uz poštivanje prethodno navedenih uslova.


6. OSTALE ODREDBE

a. Odluku o odabiru najpovoljnije prijave dobiti će svi ponuđači, u svakom slučaju, najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana otvaranja prispjelih prijava.

b. U slučaju da dvije ili više prijava imaju isti ponuđeni iznos ugovor se zaključuje sa ponuđačem čija prijava je ranije zaprimljena.

c. U slučaju da je nadležni organ u toku postupka nabavke izvršio povredu odredbi Zakona ili podzakonskih akata, imate pravo uložiti prigovor nadležnom organu, u roku od 5 (pet) dana od dana prijema Odluke.

d. O prigovoru rješava direktor „Agencije za vodno područje rijeke Save" Sarajevo, u roku od 8 (osam) dana.

e. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

f. Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 033/726-415 (Sektor za upravljanje vodama).

Prilog:

- Obrazac za dostavljanje ponude