3.2.2019. - 12h - Informacija o stanju vodostaja na vodnom području rijeke Save u FBiH

Značajne količine sniježnog pokrivača, porast dnevnih temperatura koje utiču na topljenje sniježnog pokrivača, kao i najava padavina u narednim danima uslovili su potrebu za pojačanim praćenjem vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.

"Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo redovno, nekoliko puta tokom dana, detaljno analizira sljedeće podatke:
  • Trenutne vodostaje na mreži automatskih vodomjernih stanica na vodnom području rijeke Save u FBiH koje su u vlasništvu Agencije,
  • Meteorološku prognozu za naredna četiri dana dostavljenu od strane Federalnog hidrometeorološkog zavoda,
  • Trenutne vodostaje na rijeci Savi uzvodno od granice sa BiH koji su dostupni na web stranici Hrvatskih voda,
  • Rezultate prognoze padavina i vodostaja prognoznog modela za Unu-Sanu kao i platforme prognoznih modela za kompletan sliv rijeke Save.
Povećanje vodostaja bilježi se na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH, a naročito na slivu rijeke Une i Sane, gornjem toku rijeke Vrbas, te gornjem i srednjem toku rijeke Bosne. Trenutno su na vodomjernim stanicama Ključ, Sanski Most, Bihać, Klokot, Žepče i Maglaj dostignute vrijednosti vodostaja pri kojima je započelo kontinuirano obavještavanje nadležnih službi o mogućoj pojavi poplava.

Značajan problem predstavljaju manji, bujični, vodotoci koji zbog topljenja snijega na višim kotama donose značajne količine vode u glavne riječne tokove. Isti zbog svog malog kapaciteta korita nisu u mogućnosti primiti sve količine vode pa se djelimično javljaju plavljenja okolnog terena.

Uposlenici "Agencije za vodno područje rijeke Save" Sarajevo prate situaciju na terenu i trenutno se vrši obilazak područja uz rijeku Unu i Sanu (Bihać, Sanski Most i Ključ), rijeku Vrbas (Gornji Vakuf, Donji Vakuf) i rijeku Bosnu (Žepče, Maglaj).

Prema raspoloživim meteorološkim prognozama u poslijepodnevnim satima očekuje se smanjenje intenziteta padavina.

Što se tiče vodostaja rijeke Save i on je u porastu ali u ovom trenutku ne prijeti opasnost od plavljenja na ovom području pošto je do kote provođenja redovne odbrane od poplava preostalo oko 4,5 metra. Sve aktivnosti na praćenju i obavještavanju o trenutnom hidrološkom stanju se provode u skladu sa Federalnim operativnim planom odbrane od poplava.

Zbog svega navedenog, kao i promjenljivih vremenskih uslova koji se očekuju u narednom periodu, AVP Sava nastavlja sa redovnim praćenjem vodostaja i obavještavanjem o stanju na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u FBiH.

Odjeljenje za informacioni sistem voda

Dežurni centar